O projektu

 

Mluvnice současné angličtiny - internetová aplikace
 
Cílem projektu je vytvořit pro oblast mluvnice současné angličtiny studijní materiál ve formě multimedální aplikace přístupné prostřednictvím internetového portálu pro nekomerční využití studentům oborů anglistika-amerikanistika na českých vysokých školách i dalším zájemcům o tuto oblast.
 
Portál je založen na textu Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (Academia, 1988, 1994, 2003, 2006) Prof. PhDr. Libuše Duškové, DrSc. - základní vysokoškolské učebnice pro studenty oborů anglistika-amerikanistika, která podává ucelený kontrastivní popis anglického jazyka. Mluvnice se systematicky věnuje popisu gramatické stavby současné angličtiny z hlediska češtiny. Vychází jak z podnětů a přínosu anglistiky a bohemistiky domácí, tak z výsledků anglistiky zahraniční. Gramatické jevy jsou popsány nejen z hlediska formy, ale také z hlediska gramatických a komunikativních funkcí. Mluvnice se věnuje tvarosloví a stavbě vět, zahrnuje též některé aspekty syntaxe nadvětné.
 
V současné podobě portál zahrnuje:
  • Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny v elektronické podobě umožňující vedle prohlížení podle kapitol nebo jednotlivých témat také fulltexové vyhledávání
  • První cvičení určená pro samostatnou práci, provázaná s textem Mluvnice ve formátu umožňujícím další aktualizaci a rozšiřování
Je připravováno jeho další rozšíření o příkladový materiál (autentické doklady ze současných překladových textů), odkazy na relevantní publikace a projekty, diskusní fóra.
 
Projekt elektronické mluvnice byl realizován za podpory grantu FRVŠ 690/2009.
 
Tištěnou publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Academia. Viz také www.academia.cz a www.academiaknihy.cz.
 

Citační databáze

Citační databáze poskytuje studentům, akademickým pracovníkům českých vysokých škol i odborné veřejnosti lepší přístup k vědeckým výsledkům v oblasti současné české jazykovědné anglistiky. Databáze je dále doplňována a aktualizována tak, aby pokryla v co nejširší míře současnou českou anglistickou jazykovědnou produkci.

Databáze umožňuje vyhledávání citací a referencí obdobně jako citační databáze obvykle využívané v přírodovědných a technických oborech.

V databázi jsou shromažďovány:

  • pro každou publikaci standardní bibliografické údaje - podle nich je také možné v databázi vyhledávat
  • abstrakty - pro každou publikaci, kde jsou dostupné; je možné v nich vyhledávat plno-textově. Pomocí odkazu jsou uvedeny také dostupné plné texty článků.
  • klíčová slova - také podle nich se dá v databázi hledat, slouží navíc jako propojení s jednotlivými kapitolami elektronické Mluvnice současné angličtiny a dalšími související odkazy (elektronické publikace z oblasti anglické lingvistiky)
  • použitou literaturu (‘References’) – databáze může sloužit také k zjišťování citovanosti

Databáze je propojena s elektronickou Mluvnicí současné angličtiny. To otevírá možnost vyhledávat zdroje také podle "kapitol" anglické gramatiky.

Současně je prostřednictvím elektronické Mluvnice současné angličtiny bibliografická databáze propojena s dalšími relevantními elektronickými zdroji – vybranou novou odbornou literaturou z oblasti anglické lingvistiky (ebrary) a přístupem k Oxford English Dictionary. Vedle synchronních zdrojů se tak rozšiřuje využitelnost portálu i pro badatele v oblasti diachronního výzkumu vývoje angličtiny.

Projekt citační databáze byl realizován za podpory grantu FRVŠ 821/2012.


 

Dotazy ohledně projektu laskavě zasílejte na ondrej.tichy@ff.cuni.cz