9.34.8 Předložky vyjadřující původce děje

by = instrumentál: This church was designed by Wren. Tento kostel navrhl Wren.

Poznámka: Předložka by vyjadřuje v činných kontextech prostředek a v trpných kontextech původce děje; with vyjadřuje nástroj nebo pomůcku. Srovnej. He was killed by an arrow, proti He was killed with an arrow. Byl zabit šípem. První věta je transformací věty An arrow killed him, druhá je transformací věty Someone killed him with an arrow (použití předložky with implikuje původce děje). Proto je možná věta We were drive indoors by the rain. Byli jsme zahnáni dovnitř deštěm, ale nikoliv věta *We were driven indoors with the rain.