13.39 Předmětové doplnění adjektiva

Přímý předmět se u adjektiv vyskytuje zřídka, např. po worth a like: the picture is worth several thousand pounds ten obraz má cenu několika tisíc liber, she is like her mother je podobná matce.
Častější je předmět předložkový, např. angry with sb. / at sth. rozzlobený na někoho / na něco, anxious about sb. / sth. úzkostlivý o někoho / o něco, aware of sth. vědomý si čeho, afraid of sb. / sth. bojící se koho / čeho, averse to sth. neochotný, nechtějící (něco dělat), bad at sth. nešikovný (špatný) na něco, busy with sth. zaměstnaný čím, capable of sth. schopný čeho, certain of (about) sth. jistý čím, (in)compatible with sth. (ne)slučitelný s čím, conscious of sth. vědomý si čeho, content with sth. spokojený s čím, dependent on sth. / sb. závislý na čem / kom, devoid of sth. prostý čeho, due to sb. / sth. pocházející od koho, vzniklý z čeho, familiar with sth. obeznámen s čím, famous for sth. slavný čím, (be) fond of sth. (mít) něco rád, free from sth. prost čeho, good at sth. dobrý (šikovný) na něco, guilty of sth. vinný čím, innocent of sth. nevinný čím, intent on sth. dychtivý čeho, keen on sth. horlivý, nadšený pro něco, responsible for sth. odpovědný zač, severe on sb. přísný na koho, subject to sth. / sb. podléhající komu / čemu, sure of (about) sth. jistý čím aj. Např. we are anxious about your health bojíme se o vaše zdraví, I am not aware of any neglect of duty nejsem si vědom žádného zanedbání povinnosti, I am content with what I have jsem spokojen s tím, co mám, his face was devoid of any expression jeho obličej byl zcela bez výrazu (byl prost jakéhokoliv výrazu), she is keen on sports je horlivá sportovkyně apod.
Některá adjektiva mají předmět infinitivní, např. apt, liable, prone náchylný, mající sklon, hesitant váhavý, reluctant zdráhající se, willing ochotný aj.; porcelain is apt to chip porcelán se snadno otluče, she was reluctant to leave the children alone zdráhala se nechat děti samotné, they are willing to pay any price jsou ochotni zaplatit jakoukoliv cenu apod.

Literatura: Allerton 1978, Daneš 1968, 1971a, b, Fillmore 1965, 1970, Halliday 1967–68, Hausenblas 1954, 1958, 1959, Hawkins R. 1981a, Jespersen 1909–1949, III (kap. 12–14), Kirchner 1952, Konderski 1973, Konečná 1966, 1968, Kořenský 1971, Luelsdorff 1981, Poldauf 1954, 1955b, 1962, Quirk et al. 1972: 355–357, Šmilauer 1954, 1955.