3.11.22

Několik substantiv tvoří plurál změnou kmenové samohlásky: man [mæn] muž, člověk – men [men], woman [wʊmən] žena – women [wɪmɪn], foot [fʊt] noha, stopa – feet [fiːt], tooth [tuːθ] zub – teeth [tiːθ], goose [ɡuːs] husa – geese [ɡiːs], mouse [maʊs] myš – mice [maɪs], louse [laʊs] veš – lice [laɪs].

Poznámka: Alternaci man/men, woman/women mají též kompozita, např. businessman obchodník – businessmen, countrywoman venkovanka, krajanka – countrywomen. U běžných slov se však alternace [æ]/[e] v kompozitech vlivem nepřízvučné pozice neutralizuje, takže je rozdíl zachován jen v písmě, srov. postman [pəʊstmən] listonoš – postmen [pəʊstmən], Englishman [ɪŋɡlɪʃmən] Angličan – Englishmen [ɪŋɡlɪʃmən]. Dvojslabičné woman/women zůstává v kompozitech odlišeno, srov. gentlewoman [dʒentlwʊmən] dáma – gentlewomen [dʒentlwɪmɪn]. Pokud je -man ze synchronního hlediska součástí kmene, tvoří se pravidelný plurál na -s: Germans Němci, Romans Římané, Normans Normani. Srov. též kompozitum dormouse plch – dormice.