8.61 Slovesa sponová

Sponová slovesa se řadí k lexikálním slovesům pouze po stránce formální, neboť jejich lexikální význam je téměř nulový. Vyjadřují obecný vztah připsání vlastnosti nebo jiného příznaku svému subjektu, tj. jsou prostředkem predikativizace vlastnosti nebo příznaku, který lze vyjádřit atributem, popř. vztahem apozičním, srov. ripe fruit zralé ovoce – the fruit is ripe ovoce je zralé, my brother John můj bratr Jan – John is my brother Jan je můj bratr. Kromě označování tohoto obecného vztahu jsou jen nositeli predikačních kategorií (osoby, čísla, času a modu). Vlastní obsah sponové predikace, připisovaný příznak, vyjadřuje její doplnění.
Sémantická vyprázděnost sponových sloves se syntakticky projevuje přítomností nutného doplnění (adjektivního nebo substantivního aj.), např. his mother was very indulgent jeho matka byla velmi shovívavá – his mother was a widow jeho matka byla vdova. Substantivum po sponě neoznačuje nového referenta, nýbrž stejně jako adjektiuvm jen připisuje podmětu nějaký rys. Referent podmětu a predikativního substantiva je týž.
Adjektivum jako slovesný komplement je pro sponové sloveso specifické. Ostatní syntakticko-sémantické slovesné třídy vyžadující doplnění mají komplement substantivní nebo adverbiální.
Sponová slovesa se dělí na slovesa typu be „být nějakým, něčím, kým“ a slovesa typu become „stát se nějakým, něčím, někým“.
Podskupiny slovesa be jsou:
(a) look vypadat, feel cítit (hmatem), smell cítit (čichem), taste chutnat, sound znít (vnímat sluchem); připsání příznaku podmětu je zde relativizováno vztahem k příslušnému smyslu, např. it sounds marvellous zní to báječně (= vnímáno sluchem je to báječné). O relativizaci faktivnosti sdělovaného obsahu odkazem k příslušnému smyslu svědčí možnost pokračovat (it sounds marvellous) but in fact it isn't at all marvellous zní to báječně, ale vlastně to vůbec není báječné.
S konatelským podmětem jsou tato slovesa plnovýznamová, dějová: feel ohmatat, smell čichat, přivonět, taste ochutnat, look dívat, sound rozeznít, pronést.
(b) seem zdát se, appear zdát se, jevit se, prove, turn out ukázat se; kromě připsání příznaku podmětu označují stupeň faktivnosti sdělovaného obsahu (jsou to tedy lexikální prostředky jistotní modality, viz 8.44). Seem a appear faktivnost sdělovaného obsahu zmírňují (vyjadřují ho nikoliv jako jistý, nýbrž pouze jak se jeví), prove a turn faktivnost sdělovaného obsahu potvrzují. Proto po seem a appear může následovat věta, která sdělovaný obsah popírá, kdežto po prove a turn out nikoliv, srov. Our effort seemed useless, but in fact it wasn't. Naše úsilí se zdálo zbytečné, ale ve skutečnosti nebylo zbytečné. – Ale nikoliv *Our effor proved useless, but in fact it wasn't. *Naše úsilí se ukázalo zbytečné, ale ve skutečnosti nebylo zbytečné.
(c) remain, stay, keep, continue, stand, rest zůstat nějakým, něčím; explicitně vyjadřují trvání příslušného příznaku, např. he remained calm zůstal klidný.
Slovesa typu become jsou turn, grow, get, go, come, fall, make aj., např. her face turned purple zrudla v obličeji, the seam came unstitched šev se rozpáral.
K sponovým slovesům lze též řadit slovesa typu have mít, pokud je jejich předmět vyjádřen dějovým substantivem označujícím vlastní obsah predikace, a sloveso samo je pouze nositelem slovesných kategorií (sloveso a předmětové dějové jméno je v tomto případě možné převést na sloveso totožné s dějovým jménem nebo od něho odvozené), např. have a rest (rest) odpočinout si, he gave a chuckle (he chuckled) tiše se zasmál apod.; jiná slovesa této skupiny jsou make, take, get, put, pay, bear, draw a další.
Podrobněji o sponových slovesech viz 13.23.1 a 13.23.2.

Poznámka: Všechna sponová slovesa kromě seem se též vyskytují jako slovesa plnovýznamová.