15.11.1

Infinitiv v podmětu vyjadřuje děj, který se v přísudku hodnotí nebo ztotožňuje s jiným dějem. Přísudek bývá v těchto vazbách verbonominální (s hodnotícím adjektivem nebo substantivem), popř. obsahuje slovesa s významem mean znamenat. Např. to leave so early would be impolite odejít tak brzy by bylo nezdvořilé, to play with him was great fun hrát si s ním byla velká zábava, to work under him means to exert oneself to the utmost pracovat pod ním znamená podávat nejvyšší výkon.
Věty s verbonominálním přísudkem se charakteristicky konstruují s extrapozicí infinitivu za přísudek s anticipačním it, předjímajícím vlastní infinitivní podmět, v podmětové pozici (viz 13.13.2). Např. it would be impolite to leave so early bylo by neslušné odejít tak brzy, it was great fun to play with him bylo velmi zábavné si s ním hrát. It is an essential part of scientific method to expect the unexpected. (Haldane 140) Podstatnou součástí vědecké metody je očekávat neočekávané.
Obdoba anglických a českých vět tohoto typu je omezena na případy s přítomným infinitivem. Minulému infinitivu v češtině odpovídá věta vedlejší. Srovnej it is sufficient for our purpose to show that... pro náš účel stačí ukázat, že... – it is sufficient for our purpose to have shown that... pro náš účel stačí, že (když) jsme ukázali, že...