3.52.1 Nominativní vztah

Český nominativ v angličtině nejčastěji odpovídá substantivu před určitým slovesem (v oznamovací větě), např. The floor polishes easily. Podlaha se snadno leští. (Srov. akuzativní funkci substantiva v postavení za slovesem: She polished the floor. [Vy]leštila podlahu. Jiné postavení podmětového nominativu a předmětového akuzativu viz 14.37 a 13.31). Substantivum vyjadřující nominativní vztah má ve větě nejčastěji funkci podmětu (viz 13.11), řidčeji jmenné části přísudku (viz 13.23.13) a doplňku (viz 13.7). Také tyto dvě funkce se vyjadřují pozicí (v souvislosti se syntakticko-sémantickou třídou slovesa). Substantivum realizující jmennou část přísudku stojí za slovesem sponovým, např. Our aim is higher production. Náš cíl je vyšší výroba. Substantivum realizující doplněk stojí po slovese plnovýznamovém, např. He returend a broken man. Vrátil se jako zlomený člověk.