4.73 Záporné kvantifikátory

Záporné kvantifikátory jsou no, none žádný, neither žádný ze dvou a pronominální kompozita nobody, no one nikdo, nothing nic. K nim se přidružují adverbiální kompozita tvořená obdobně jako v případě some, any a every: místní nowhere nikde, nikam, časové never nikdy, popř. další at no time nikdy (= v žádné době), in no way nikterak (žádným způsobem) aj.
Užívání těchto záporných prostředků se v angličtině liší především tím, že se spojují s kladným slovesem, neboť angličtina vyjadřuje větný zápor jen jednou (viz 12.15.1). V češtině je naproti tomu obligatorní záporová shoda, srov. I have no secrets from you. Nemám před tebou žádná tajemství. Obsahuje-li věta více záporných kvantifikátorů, má pouze první z nich tvar s no, ostatní se vyjadřují pomocí any: I have no secrets from anyone. Nemám před nikým žádná tajemství. Je-li sloveso záporné, všechny záporné kvantifikátory mají formu s any: I don't ever grudge anybody anything. Nikdy nikomu nic nezávidím. Anglické věty se zápornými kvantifikátory mají tedy dvojí formu, s kladným slovesem + no nebo se záporným slovesem + any:

He raised some objections. He raised no objections.
 He didn't raise any objections.
Měl nějaké námitky.Neměl žádné námitky.
  
  
I owe you something.I owe you nothing.
 I don't owe you anything 
Jsem vám něco dlužen.Nejsem vám nic dlužen.
  
  
Ask someone.Ask no one.
 Don't ask anyone.
Zeptej se někoho.Neptej se nikoho.
  
  
I saw it somewhere.I saw it nowhere.
 I didn't see it anywhere.
Někde jsem to viděl.Nikde jsem to neviděl.
  
  
They sometimes make an exception.They never make an exception.
 They don't ever make an exception.
Někdy udělají výjimku.Nikdy nedělají výjimku.


Rozdíl mezi oběma soubory forem je hlavně stylistický (formy s not any jsou hovorovější; další faktory viz 12.15.3).
No a none jsou komplementární prostředky stejně jako přivlastňovací zájmena nesamostatná a samostatná (viz 4.2). No má funkci determinátoru, none je syntaktické substantivum, srov. We ought to inform his family. – He has no family./He has none. Měli bychom uvědomit jeho rodinu. – Nemá žádnou (rodinu). None se vyskytuje též ve vazbě s of, např. None of it is true. Nic z toho není pravda. None of us is/are infallible. Nikdo z nás není neomylný. Jak ukazují příklady, none může zastupovat jak nepočitatelné substantivum (ve významu „žádná část, nic“), tak počitatelné substantivum, a to v singuláru i plurálu.
Vedle záporných vět s no a s not any jsou záporné věty s not + neurčitý nebo nulový člen. Je-li kvantifikační význam any oslaben, jak je tomu v jeho funkci blízké členu, jsou všechny tři formy více méně ekvivalentní, např. This bucket has no handle. This bucket hasn't any handle. Tohle vědro nemá (žádné) držadlo. This bucket hasn't a handle. Tohle vědro nemá držadlo.
Uplatňuje-li se kvantifikační význam, jsou tyto formy významově rozlišeny, srov. I don't like wine. Nemám rád víno. – I don't like any wine. Nemám rád žádné víno. I like no wine (whatever). Nemá rád (vůbec) žádné víno.
S významovou diferenciací se často setkáváme u forem no – not a/člen nulový. Užití té či oné formy, jakož i jejich významové rozlišení do jisté míry závisí na větněčlenské funkci negovaného členu. Např. rozdíl mezi George is no linguist (Jiří není žádný lingvista) a George isn't a linguist (Jiří není lingvista) spočívá v členství Jiřího v třídě lingivistů. Forma s no Jiřího zařazuje do třídy lingvistů, avšak zároveň vyjadřuje nízkou úroveň jeho lingvistických schopností: George isn't much of a linguist. Jiří je nevalný lingivista. Forma s not a naproti tomu Jiřího z třídy lingvistů vylučuje: Jiří není lingvista (Jiří je např. pedagog).
Negativně hodnotící charakter no je omezen na predikativní jméno. V podmětu se tento významový odstín neuplatňuje, srov. No mother would do such a thing. Žádná matka by něco takového neudělala.
Neurčitý člen dále mívá v záporné větě funkci numerickou: ani jeden, jediný. V podmětu je však tato funkce omezena na neživotná substantiva. Not a hair of his head was harmed. Nebyl mu zkřiven ani vlásek na hlavě. Not a word of this plan was breathed. Nebylo vypuštěno ani slůvko o tom plánu. Životná substantiva mají v tomto případě one nebo a single: Not a single/Not one student failed. (Nikoliv *Not a student failed). Ani jeden student nepropadl. V předmětu toto omezení neplatí. He hasn't got a friend. Nemá ani jednoho přítele. – He has no friend(s). Nemá žádné(ho) přítele (přátele). She didn't shed a tear. Neuronila ani slzu. – She shed no tears. Neplakala (neronila slzy).
Neither má stejný vztah k no/none jako either k any, tj. týká se třídy o dvou členech, které oba popírá: ani jeden, ani druhý. Syntakticky však má obě funkce, determinátoru i syntaktického substantiva. Pojí se pouze se singulárem. Např. Neither explanation is satisfactory. Ani jedno, ani druhé vysvětlení není uspokojivé. There are two possible explanations, but neither is satisfactory. Jsou dvě možná vysvětlení, avšak ani jedno, ani druhé není uspokojivé. Po substantivním neither se v běžné mluvě užívá sloveso též v plurálu, zejména stojí-li po neither of + plurálové substantivum nebo zájmeno: Neither of us regret(s) it. Ani jeden, ani druhý toho nelitujeme. (Neither spojka viz 16.16.)