9.12

Pro předložkku je typická pozice před skladebným substantivem, které je jejím nutným doplněním a s nímž vytváří předložkovou vazbu: in the country na venkově. Na rozdíl od češtiny však anglické předložky mohou stát též v postpoici, a to (1) V doplňovacích otázkách: What are you looking for? Co hledáš? (2) Ve vztažných větách adjektivních: man's relations to the world he lives in vztahy člověka k světu, v němž žije. (3) Ve vztažných větách substantivních a závislých obsahových větách uvozených wh-slovy: This is, after all, what it's all about. To je, koneckonců, to, oč jde. (4) Při počátečním postavení předmětu, nejčastěji ve větách zvolacích: What a mess he's got into! Ten se ale dostal do pěkné bryndy! (5) V pasivních vazbách: in the absence of the objects being talked about v nepřítomnosti předmětů, o nichž se hovoří. (6) V infinitivních vazbách: Good taste is difficult to define and even more difficult to come by. Dobrý vkus je obtížné definovat a ještě obtížnější je ho nabýt.
Prepozice předložky vůbec není možná tam, kde jde o určení nástroje, původu nebo účelu: What shall I mend it with? Čím to mám spravit? What is this tool for? K čemu je tento nástroj? What is it made from? Z čeho je to uděláno?, a dále v otázkách typu What was it like? Jaké to bylo?
Na druhé straně jsou případy, kdy předložku nelze postponovat. (1) Týká se to především druhotných předložek souslovných, např. according to podle, because of kvůli atd.: According to what criteria do you sort the books? Podle jakých kritérií třídíte knihy? (2) K postpozici předložek nedochází také tam, kde je předložka syntakticky těsněji spjata se svým doplněním než se slovesem, např. It was a situation from which no escape was possbile. Byla to situace, z níž nebylo úniku.
Kromě těchto případů existuje rozsáhlá oblast, v níž je obojí postavení předložky možné a volba pak závisí na stylu textu. Čím formálnější styl, tím pravděpodobněji se setkáme s vyjádřením analogickým češtině; čím hovorovější styl, tím častěji najdeme předložku v postpozici. Často se zde uplatňuje i osobní preference autora. Je tedy možné Do you see that man John was talking to? i Do you see that man to whom John was talking? Vidíte toho muže, s nímž mluvil John?, mezi oběma větami je však stylistický rozdíl.