14.1 Slovosled jako prostředek roviny gramatické

Slovosled je gramatický prostředek všude tam, kde je ustálený, pevný, ať už je jeho neměnnost distinktivním nebo jen průvodním rysem příslušného syntaktického vztahu. V angličtině má distinktivní funkci při rozlišení větných členů a typů vět, průvodním rysem je především u syntaktických dvojic, jejichž sounáležitost vyplývá primárně z jejich sémanticko-syntaktické struktury. Např. přívlastek rozvíjející substantivum zpravidla nemůže být postponován, ani když výměna pozic nepůsobí změnu významu: a bright boy chytrý chlapec – *a boy bright. Mezi oba členy nelze vložit jiný větný člen (kromě případů koordinace), a je-li přemístěn jeden, musí být přemístěn i druhý. V češtině je slovosled distinktivním gramatickým prostředkem jen ojediněle (viz 14), většinou je ustálené postavení některých slov (předložek, spojek, tázacích zájmen) pouze průvodním rysem jejich syntaktické funkce vyplývající primárně z jejich slovnědruhové příslušnosti.