2.22.22 Částečná konverze adjektiva v substantivum

O částečnou konverzi adjektiva v substantivum jde v případech jako the young mladí, mládež, the old staří, the blind slepí, the rich bohatí, boháči, the poor chudí, chudáci, the unemployed nezaměstnaní, the courageous odvážní, the righteous and the wicked poctivci a darebáci, the dead and the injured mrtví a ranění aj.; the good dobro, the beautiful krásno, the unknown neznámo, the supernatural nadpřirozeno, the mysterious tajemno, his sense of the ridiculous jeho smysl pro směšné, we mu

O částečnou konverzi adjektiva v substantivum jde v případech jako the young mladí, mládež, the old staří, the blind slepí, the rich bohatí, boháči, the poor chudí, chudáci, the unemployed nezaměstnaní, the courageous odvážní, the righteous and the wicked poctivci a darebáci, the dead and the injured mrtví a ranění aj.; the good dobro, the beautiful krásno, the unknown neznámo, the supernatural nadpřirozeno, the mysterious tajemno, his sense of the ridiculous jeho smysl pro směšné, we must accept the inevitable musíme přijmout nevyhnutelné, the unexpected does sometimes happen někdy se přihodí, co nečekáme (neočekávané) aj. Substantivní funkce adjektiva je v tomto případě indikována přítomností členu. Částečně substantivizovaná adjektiva označují buď skupiny osob sdílejících vlastnost vyjádřenou příslušným adjektivem, tj. máme co činit s životnými kolektivy, nebo vlastnost pojatou abstraktně. V prvém případě plurálový význam není formálně vyjádřen, neboť takto částečně substantivizovaná adjektiva nepřibírají koncovku plurálu (ani netvoří přivlastňovací pád). Patří sem jména některých národů, např. the English Angličané, the French Francouzi, the Spanish Španělé, the Dutch Holanďané aj.

Poznámka: Vedle toho existují substantiva Englishmen, Frenchmen, Spaniards, Dutchmen atd., která neoznačují kolektivně celý národ, nýbrž skupiny jednotlivců, např. There were two Spaniards and several Frenchmen there. Byli tam dva Španělé a několik Francouzů. Jiná označení národů neúplně substantivizovanou formu nemají: Czechs Čechové, Russians Rusové, Americans Američané, Germans Němci, Hungarians Maďaři aj.

Některá částečně substantivizovaná adjektiva, zejména minulá participia, označují jednotlivou osobu, např. the accused obžalovaný, the deceased zesnulý, his betrothed jeho snoubenka, the Almighty Všemohoucí apod. V těchto případech se vyskytuje přivlastňovací pád: the accuseds guild vina obžalovaného. U ostatních substantivizovaných adjektiv této skupiny se jednotlivá osoba označuje pomocí man nebo one (v plurálu men, ones), např. a poor man chudák, a rich man boháč, the little one maličký, maličká (substantivum), poor men chudáci (jednotliví), little ones maličtí.
Někdy sémantika adjektiva připouští jak kolektivní, tak abstraktní interpretaci. O platnosti toho či onoho významu rozhoduje kontext, např. the despised opovrhovaní i opovrhované, the cynical cynično i cynikové.