3.46 Personifikace neživotných entit

Personifikace neživotných entit se vyskytuje jednak v jazyce běžně mluveném, v němž mluvčí tímto způsobem vyjadřuje svůj osobní vztah k příslušnému předmětu, jednak v jazyce krásné literatury, kde jde většinou o personifikaci rázu tradičního.
Běžně se personifikují např. lodi (she): A fishing vessel was unloading her cargo. Nějaká rybářská loď vykládala svůj úlovek. Dále auta a stroje (she), např. There she is! The most luxurious car ever made! Tady přijíždí! Nejluxusnější auto, jaké kdy bylo vyrobeno! Off she goes! From now on for the next hour the machine will be multiplying a hundred thousand ten-figure numbers every minute. (Hoyle 39) Už spustil! Od této chvíle po celou hodinu stroj za každou minutu vynásobí sto tisíc desetimístných čísel.
Často se též odkazuje zájmeny she, her atd. na jména zemí a měst (zejména v jazyce žurnalistickém), např. Though she had not suffered wartime destruction, the United States shared with Europe an acute housing shortage. (Jones 290) Ačkoliv Spojené státy neutrpěly válečným ničením, sdílely s Evropou naléhavý nedostatek bytů. Southampton has a double tide, which makes her unique among British ports. Southampton má dvojí příliv, což ho činí mezi britskými přístavy unikátním.
Jiného druhu je personifikace v krásné literatuře, která slouží jako stylistický prostředek vyššího, zejména poetického stylu. Personifikace bývá často podle latiny, např. sun slunce je maskulinum (sol), moon měsíc femininum (luna), earth země femininum (terra) apod. Při ženské personifikaci též spolupůsobí představa příjemných, dobrých vlastností (spring jaro, nature příroda, virtues ctnosti, arts umění, liberty svoboda, charity dobročinnost, victory vítězství, mercy milosrdenství apod.), při mužské vlastností záporných (vices neřesti, death smrt, anger hněv, despair zoufalství, war válka, murder vražda, law zákon apod). Vliv latiny a tato tendence někdy působí proti sobě, srov. love láska je maskulinum (podle amor). Maskulina jsou též mountains hory, rivers řeky (old man river), time čas aj. Někdy se personifikuje oběma rody (sea moře he/she, world svět he/she). Např. The sun was finishing his day. Slunce končilo svůj den. It was like the lull before an earthquake when all nature holds her breath in terrified anticipation of the violence to come. Bylo to jako klid před zemětřesením, kdy celá příroda zadržuje dech v hrůzyplném očekávání spouště, která nastane. Life has dealt him his cruellest blow. Život mu zasadil svou nejkrutější ránu. All the world and his wife were there. Byly tam všechny významné (známé) osobnosti.