6.7 Adjektiva s participiální formou

Adjektiva zakončená na -ing jsou formálně totožná s přítomnými příčestími, srov. interesting zajímavý, stimulating povzbudivý, striking nápadný, pozoruhodný, amusing zábavný, understanding mající pochopení, disgusting nechutný, odporný, willing ochotný aj. Od particiií začleněných do paradigmatu průběhové konjugace se však liší svým adjektivním chováním, tj. mohou se stupňovat (pomocí more, most, viz 6.82) a intenzifikovat, vyjadřují-li stupňovatelnou vlastnost, a vyskytují se po seem, např. Let's choose something more amusing than last time. Vyberme si něco zábavnějšího než posledně. That was a most insulting remark. To byla velmi urážlivá poznámka; a very exacting task velmi náročný úkol; it seems quite interesting zdá se to docela zajímavé.
V případech jako this idea is surprising/exciting/tempting (tento nápad je překvapivý/vzrušující/lákavý) pro adjektivní interpretaci mluví dále skutečnost, že jde o tranzitivní slovesa, která normálně vyžadují předmět, srov. this idea doesn't surprise/excite/tempt me (tento nápad mě nepřekvapuje, nevzrušuje, neláká), a nepravděpodobnost průběhové konjugace sloves tohoto typu s neživotným podmětem.
Některé případy připouštějí obojí interpetaci, např. she is trying (1) snaží se (participium tvořící složku průběhové konjugace); (2) je protivná (adjektivum po sponě). Podobně they are starving aborigines (1) nechávají hladovět domorodce; (2) jsou to hladovějící domorodci.

Poznámka: Jak ukazuje příklad s trying, adjektivizované participium někdy nabývá odlišného významu. Srovnej též calculate počítat, vypočítat – a very calculating person velmi vypočítavá osoba.

Adjektiva na -ed z pravidla také mají stejný tvar jako příslušná minulá příčestí, např. tired unavený, complicated složitý, surprised překvapený, upset rozčílený, pleased potěšený, satisfied spokojený apod., avšak v některých případech jsou formálně odlišena: blessed požehnaný, crooked křivý, zkroucený, nepoctivý, dogged tvrdošíjný, learned učený, ragged roztřepený, rozedraný, drsný, aged velmi starý (an aged man) mají na rozdíl od odpovídajících participií dvojslabičnou výslovnost, tj. slabičný sufix [ɪd].
Také adjektiva odvozená od nepravidelných sloves se někdy od příslušných participií liší, srov. atributivní adjektivum drunken opilý (a drunken man opilý člověk) a minulé příčestí drunk (od slovesa drink pít), užívané též jako -- predikativní adjektivum: he was very drunk byl velmi opilý. Podobnou dvojici tvoří adjektivum shrunken zcvrklý, svraskalý, seschlý a participium shrunk (od slovesa shrink scvrknout se, srazit); adjektivum shrunken se užívá též predikativně: his shrunken face jeho svraskalý obličej – her hands were shrunken její ruce byly svraskalé. Srovnej též adjektivum shaven (oholený) na rozdíl od participia shaved (od slovesa shave holit [se]).
Adjektivní povaha těchto forem se projevuje stejným způsobem jako u adjektiv na -ing, tj. možností komparace a intenzifikace a výskytem po seem, např. we were very disappointed byli jsme velmi zklamáni, it's more complicated than it looks je to složitější než to vypadá, she seemed pleased zdála se potěšena.
Na rozdíl od průběhové konjugace (kde very není před příčestím možné, srov. *she was very laughing velmi se smála, je jen she was laughing very much) užívání very proniká do pasiva, zejména je-li agens neživotný, např. he was very offended by that remark byl tou poznámkou velmi uražen. Je-li agens životný, pociťuje se very jako pochybné: he was very offended by a reviewer who... (lépe: he was very much/greatly offended by a reviewer who...) byl velmi uražen jedním recenzentem, který...
Jak ukazují uvedené příklady, adjektiva s participiální formou se užívají atributivně i predikativně. Často se vyskytují v kompozitech, např. full-grown vzrostlý, grown-up vyrostlý, dospělý, clean-shaven vyholený (bez vousů), well-bred vychovaný, well-behaved umějící se chovat, frost-bitten omrzlý, good-looking hezký (o lidech), heart-breaking srdcervoucí, downtrodden ušlápnutý, utlačovaný, spell-bound začarovaný, okouzlený aj.