15.24

Gerundium se dále vyskytuje ve funkci substantivního modifikátoru, a to jak v prepozici, tak v postpozici.
S gerundiální premodifikací substantiva se setkáváme v případech jako chewing gum žvýkací guma, copying machine rozmnožovací stroj, dining table jídelní stůl, filling station čerpací stanice, ironing board žehlicí prkno, sleeping pill pilulka na spaní, spending money kapesné, swimming pool plovárna, washing machine pračka aj.; boiling point bod varu, living standard životní úroveň, selling price prodejní cena, flying time doba letu aj.
Gerundiální premodifikace se od participiální liší intonačně a sémanticky. Tvoří s řídícím substantivem jednu intonační jednotku s klesavou křivkou a hlavním přízvukem na prvním členu a vedlejším, popř. druhým hlavním přízvukem na substantivu. Odlišná sémantika je zřejmá z parafrází, srov. drinking water pitná voda = water for drinking voda na pití – running water tekoucí voda = water that runs voda, která teče; coughing fit záchvat kašle = a fit of coughingconvincing arguments přesvědčivé argumenty = arguments that convince argumenty, které přesvědčují.
Gerundiální postmodifikace substantiv se vyskytuje po předložkách. Blíží se závislosti rekční, neboť možnost užít gerundiální postmodifikace závisí na jednotlivých substantivech. Často alternuje s infinitivem nebo větou vedlejší. Substantiva s gerundiální postmodifikací jsou např. advantage of / in výhoda, anger at hněv, attempt at / inf. pokus, snaha, capacity for / inf. schopnost, certainty of / that jistota, chance of / inf. naděje, možnost, circumstance of / that okolnost, desire of / inf. přání, touha, disappointment at zklamání, fact of / that fakt, skutečnost, fear of obava, strach, honour of / inf. čest, hope of / that naděje, idea of / that myšlenka, představa, intention of / inf. úmysl, joy at radost, merit of / in zásluha, necessity of nutnost, need for potřeba, pleasure at / in / inf. radost, potěšení, possibility of / that možnost, probability, likelihood of / that pravděpodobnost, problem of problém, question of otázka, story, rumour of / that pověst, view of / that názor, way of / inf. způsob aj. Např. There are certain advantages in living alone. Má to určité výhody, bydlí-li člověk sám. I haven't the least intention of coming (to come). Nemám ani v nejmenším v úmyslu přijít. The idea of getting up (that I should get up) at six is repulsive to me. Představa, že bych vstávala v šest, mě odpuzuje. Essentially the problem of self-preservation is one of maintaining a state of equilibrium. (Moray 94) Problém sebezáchovy je v podstatě problém udržení stavu rovnováhy. There was no question of my going with them. Nepřipadalo v úvahu, že bych šel s nimi. I was spared the necessity of answering. Byl jsem ušetřen nutnosti odpovědět. There was no sign of the rain stopping. Nevypadalo, že by mohlo přestat pršet. Is there any truth in the story / rumour of a thief's having broken (that a thief has broken) into the house? Je něco pravdy na té pověsti, že se do domu vloupal zloděj? This is not an explanation of the facts but only another way of describing them. (Smith 221) To není vysvětlení faktů, nýbrž jen jiný způsob, jak je popsat.