16.22.1 Vztažné věty substantivní

Substantivní vztažné věty se uvozují pomocí what, when, where, how, which, why a výrazů na -ever (whoever, whatever, whichever, wherever, however). Zčásti tedy obsahují stejné prostředky jako obsahové věty tázací (viz 16.21.2). Specifické pro vztažné věty substantivní jsou pouze výrazy na -ever (které se ovšem vyskytují též ve větách přípustkových, viz 16.23.44), kdežto pro obsahové věty tázací who, if a whether.
Vztažné věty substantivní se vyskytují ve funkci podmětu, např. What interests my son usually bores my daughter. Co mého syna zajímá, mou dceru obvykle nudí; předmětu, např. What the eye does not see the heart won't grieve over. Co oči nevidí, to srdce neželí; jmenné části přísudku, např. That's what I feared. To je to, čeho jsem se bál; po předložce (jako předložkový předmět nebo neshodný přívlastek), např. He borrows money from whoever is willing to lend him. Vypůjčuje si peníze od každého, kdo je mu ochoten půjčit.
For the present, the following rough description of what is happening may be helpful. (Smith 221) Prozatím snad pomůže následující hrubý popis toho, co se odehrává.
What(ever), which(ever), popř. i however mohou být v substantivní vztažné větě nejen členem hlavním, ale i rozvíjejícím (determinujícím), např. What sand there was was coarse and gravelly (the sand that / any sand that...) Všechen písek, který byl k dispozici, byl hrubý a štěrkovitý. Věta What sand there was je podmětná substantivní věta vztažná, v níž what je člen závislý na sand. Podobně What few friends he had were a long way off. Těch pár přátel, které měl, bylo daleko. I'll give you whatever help I can. Poskytnu vám všechnu pomoc, co budu moci. What má zčásti stejný význam jako whatever, tj. any... that kterýkoliv (všechen)... který, ale kromě toho též znamená the... that ten... který.

Poznámka 1: Obsahuje-li substantivní vztažná věta predikaci s předložkovým doplněním, stojí předložka na konci. V případě, že taková věta stojí po předložce ve větě řídící, má předložku na konci i na začátku. Konstrukce tohoto typu jsou v češtině zcela neznámy, srov. Nothing can convince him of the falsity of what he believes in. Nic ho nemůže přesvědčit o falešnosti toho, v co věří.

Poznámka 2: Tvoří-li substantivní vztažná věta s podmětovým what podmět věty se sponovou predikací mající v jmenné části přísudku plurálové substantivum, řídí se tvar určitého slovesa v závislé i řídící větě nejčastěji podle podmětu závislé věty, what, tj. je v singuláru. Srovnej What was on my mind was two things. Co mi leželo na mysli, byly dvě věci. Řidčeji se vyskytuje v řídící větě plurál podle predikativního substantiva (jako v češtině): What was on my mind were two things.

Substantivní vztažné věty se mohou vyskytovat ve funkci všech větných členů realizovaných substantivem, avšak nejčastější jsou ve funkci předmětu a podmětu, a to především věta s what. Na rozdíl od češtiny, v níž se uplatňuje jako substantivní vztažné zájmeno jak co, tak kdo, z odpovídajících výrazů anglických what / who má tuto funkci pouze what, srov. (To) co je těmto teoriím společné, je zavržení formálního přístupu. What these theories have in common is their rejection of the formal approach. Protějšků k českému Kdo zaváhá, je ztracen je několik. Přesná obdoba Who hesitates is lost byla živá ještě v době Shakespearově, avšak v dnešním jazyce je to literární archaismus, v běžné mluvě nepřijatelný. Rovněž formy s osobním zájmenem He who hesitates is lost a They who hesitate are lost jsou řídké, knižní. V hovorovém jazyce se vyskytují dvě formy Those who hesitate are lost (popř. A man who hesitates is lost) a Whoever hesitates is lost. Jen druhá z těchto forem se však řadí k vztažným větám substantivním, kdežto věty s those who (na rozdíl od analogických českých s ti, kdo) představují vztažné věty adjektivní.
Vztažné what má určitého referenta, tj. odpovídá that which, které se rovněž vyskytuje (ve formálním stylu), srov. What (that which) becomes a girl of twenty is hardly suitable for a woman of forty. Co (To, co) sluší dvacetileté dívce, je sotva vhodné pro čtyřicátnici. Obdobný určitý význam mají ostatní wh-výrazy bez -ever, srov. I saw where it happened (I saw the place where it happened). Viděl jsem, kde se to stalo. We keep the money ready for when (for the time when) we need it. Máme ty peníze připraveny, až je budeme potřebovat (pro dobu, kdy...).
Možností této parafráze se substantivní vztažná věta liší od závislých vět tázacích uvozených stejnými prostředky. Ukazuje totiž, že bezprostřední složkou nadřazené věty je nevyjádřený antecedent obsažený v uvozovacím relativu, k němuž zbylá část vztažné věty tvoří postmodifikaci. Naproti tomu závislá otázka představuje bezprostřední složku nadřazené věty jako celek (tj. celá je podmětem nebo předmětem). Srovnej They asked what I couldn't do. (1) They asked something that I couldn't do. Žádali (ode mne něco), co jsem nemohl udělat (substantivní věta vztažná). (2) They asked: What can't you do? Ptali se, co nemohu udělat (závislá otázka). K takovéto dvojznačnosti dochází ovšem zřídka, neboť četná slovesa nepřipouštějí větný předmět, a pak je možná jen substantivní věta vztažná, např. Give me what (that which / the thing that) you are holding in your hand. Dej mi to, co držíš v ruce.
Substantivní vztažné věty jsou jediným typem substantivních vět, které mohou označovat konkrétní osobu nebo předmět. Všechny ostatní substantivní věty vyjadřují děje, stavy, události apod.
Pokud závislá věta nemá tento konkrétní význam a připouští-li řídící výraz větné i nevětné doplnění, hranice mezi oběma typy vět často splývá (nelze s určitostí rozhodnout, o který typ jde).

Poznámka: Where uvozující vztažnou větu příslovečnou se řadí k vedlejším větám příslovečným (tvoří přechodný typ mezi větami vztažnými a příslovečnými, viz 16.23.1), např. The firm assigns its employees where it needs them. Firma přiděluje své zaměstnance tam, kde je potřebuje.

Na rozdíl od určitého významu relativ typu what, where, when atd. výrazy na -ever mají univerzální význam: whoever = anyone who každý, kdo; whatever = anything that všechno, co; wherever = anywhere where všude, kde; whichever = any (thing) that všechno, kterýkoliv, co atd. Srovnej Tell John what you told his father (...that which). Řekni Janovi (to), co jsi řekl jeho otci. – Tell John whatever you told his father. Řekni Janovi všechno, co jsi řekl jeho otci. V tomto případě whatever znamená anything / everything that; rozdíl mezi any a every se zde ztrácí.
Vedle tohoto významu výrazy s -ever vyjadřují též neznalost mluvčího, pokud jde o obsah, který výraz na -ever označuje: Tell John whatever you told his father. Řekni Janovi, co jsi řekl jeho otci (ať už to bylo cokoliv).
Rozdíl mezi relativy typu what a whatever se stírá pouze tehdy, obsahuje-li vztažná věta sloveso volitivního významu jako like, choose, please, want, desire apod. Srovnej He generally gets what / whatever he wants. Obyčejně dostane, co / všechno, co chce. Go where / wherever you like. Jdi, kam(koliv) se ti líbí (kam chceš). You can invite whom / whomever you choose. Můžeš si pozvat, koho / každého, koho chceš (si vybereš). V tomto případě je výraz na -ever synonymni pouze s any(-) that, nikoliv s every(-) that. Take whatever you please = Take anything you please. Vezmi si (cokoliv), co se ti líbí. Whatever, anything zde implikuje libovolnou volbu, kdežto everything nikoliv: Take everything you like. Vezmi si všechno, co se ti líbí (co chceš). Ovšem i v tomto případě relativa typu what si uchovávají svůj základní určitý význam (that which), takže věty jako Take what you like jsou dvojznačné: (1) Take anything you like (= Take whatever you like); (2) Take that which you like. Prvý význam bývá obvyklejší.
Z relativ na -ever jediné whoever, které převzalo funkci vztažného substantivního who, se užívá nejen v univerzálním významu (anyone who), ale i v určitém významu (the person who), např. Whoever stole my purse didn't get much. Ten, kdo mi ukradl peněženku, moc nezískal.
Tvar zájmena whoever, které jediné rozlišuje formu podmětovou a předmětovou, se řídí jeho funkcí ve vztažné větě, nikoliv funkcí ve větě řídící, srov. The reward will be given to whoever earns it. Odměna bude dána tomu / komukoliv, kdo si ji vydělá (podmět). – I'll give it to whomever you suggest. Dám to komukoliv / tomu, koho navrhnete (předmět). Je však značné kolísání oběma směry, neboť v hovorové řeči se tvaru who(ever) užívá i v předmětu a naopak tvar whomever se často vyskytuje v podmětu vlivem slovesa ve větě řídící.

Poznámka: V postverbální pozici (tj. v jiné funkci než podmětové) se někdy vyskytuje substantivní vztažné who(m): srov. výše uvedený příklad You can invite whom you choose a I am not who you take me for. Nejsem ten, za koho mě máte.

Podmínkově přípustková sémantika výrazů na -ever, která se uplatňuje v podmínkově přípustkových větách příslovečných (viz 16.23.44b), se projevuje i v substantivních větách vztažných. Tyto dvě významové složky se však většinou neuplatňují zároveň, nýbrž v závislosti na povaze slovesného děje se uplatňuje pouze jedna z nich. Vyjadřuje-li souvětí jednotlivý (aktuální) děj faktivní (který se realizuje), lze je převést jen na přípustku, nikoliv na podmínku, srov. Whoever told you that is a liar. Kdo vám to řekl, je lhář. – No matter who told you that, he is a liar. Ať vám to řekl kdokoliv, je to lhář. Podmínková věta If anyone told you that, he is a liar (Jestliže vám to někdo řekl, je to lhář) není parafrází věty Whoever told you that is a liar, neboť vyjadřuje děj potenciální, kdežto věta s whoever děj, který se realizoval. Ve větách s dějem potenciálním je možná obojí interpretace, podmínková i přípustková: Whoever tells you a thing like that is a liar. Kdo vám řekne něco takového, je lhář. If anyone tells you a thing like that, he is a liar. Řekne-li vám někdo něco takového, je to lhář. – No matter who tells you a thing like that, he is a liar. Ať vám něco takového řekne kdokoliv, je to lhář.
Věty s dějem obecně platným, v nichž se zpravidla vyskytují jednoduchá relativa typu what naproti tomu vyjadřují jen význam podmínkový: What you can do today don't put off till tomorrow. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. – If you can do something today, don't put it off till tomorrow. Můžeš-li něco udělat dnes, neodkládej to na zítřek.

Poznámka: Relativa na -ever mají archaický druhotvar na -soever: whosoever, whatsoever atd.