15.25 Gerundium ve funkci příslovečného určení

Gerundium se užívá v některých typech příslovečného určení, většinou po předložce. Bezpředložkové gerundium se vyskytuje pouze jako určení cíle po slovesech pohybu (srov. cílový infinitiv 15.16.2), např. She's gone (out) shopping. Šla nakoupit. Do you often go swimming? Chodíte často plavat? He sometimes takes me out hunting. Někdy mě vezme s sebou na hon.

Poznámka: V případě He came running (Přiběhl) jde o participium, srov. he came and he was running na rozdíl od he went swimming = he went for a swim šel si zaplavat.

Jako časové určení se gerundium vyskytuje v případech jako After living for some time at high altitudes the number of these corpuscles is increased. (Smith 23) Když se žije nějaký čas ve velkých výškách, počet těchto krvinek se zvětší. On my entering the room all conversation stopped. Když jsem vstoupil do místnosti (při mém vstupu do místnosti), všechen hovor ustal.
Gerundiální určení způsobu bývá nejčastěji po předložce by (lze je však většinou řadit i k určení prostředku, neboť je možno se ptát jak in what manner?, tak by what means?, srov. české tak i tím), např. The linguist can provide insights about the nature of language by describing it accurately and comprehensively. Lingvista může poskytnout vhled do podstaty jazyka tím, že ho přesně a celkově popíše. By being careful about small sums our savings will grow. Tím, že jsme opatrní na malé částky, naše úspory rostou.
Gerundium je časté v určení způsbu přirovnáním po as a than (alternuje zde s infinitivem), např. It's quicker than going (to go) by train. Je to rychlejší než jet vlakem. It wouldn't take so long as going (to go) by train. Netrvalo by to tak dlouho, jako kdyby se jelo vlakem (viz 13.41.23a).
Určení prostředku uvádějí předložky by, through, by means of aj., např. He makes a living by teaching French and German. Živí se tím, že vyučuje francouzštinu a němčinu. We lost ourselves through not knowing the way. Zabloudili jsme, protože jsme neznali cestu (through lze též interpretovat příčinně, viz 13.41.23c).
Velmi časté je gerundiální určení průvodních okolností (po předložkách without, instead of, far from, apart from, in addition to, besides aj.), např. Without sharing the views you express may I ask why you express them? Aniž sdílím názory, které vyjadřujete, mohu se zeptat, proč je vyjadřujete? Often, jobs are taken without the parent knowing. (Carter 144) Zaměstnání jsou často přijímána, aniž o tom rodič ví. Sunday, far from being a day of rest, was in some ways tougher than a weekday. (Lee 217) Neděle zdaleka nebyla dnem odpočinku, nýbrž byla v některých ohledech těžší než všední den. Apart from being aesthetically pleasing, these perforations absorb some of the vehicle noise. Nehledě na to, že působí esteticky, tyto perforace absorbují část dopravního hluku. In deciding whether perfection is possible in a second language, it has to be borne in mind that measuring language competence... is no simple matter. (Christophersen 53) Při rozhodování, zda je dokonalost v druhém jazyce možná, je třeba mít na mysli, že měření jazykové kompetence není jednoduchá záležitost.
Gerundiální určení příčiny bývá po předložce for, např. It serves you right for not heeding my warning. Dobře ti tak, měl jsi dbát na moje varování. He swore at me for being in the way. Klel (nadával), že mu stojím v cestě. Také účelové určení mívá předložku for (vedle druhotných předložek for the purpose of, with the object of, with a view to, with the intention of aj.), např. The motor serves for driving the shaft. Motor slouží k pohánění hřídele. He did it with a view to appeasing her. Udělal to, aby ji ukonejšil.
Gerundia se užívá i v dalších příslovečných funkcích, např. jako určení výsledku (I talked him into going with us umluvil jsem ho, aby šel s námi) aj.
Gerundium též může vyjadřovat agense v pasivu, srov. We were interrupted by a knock at the door, followed by its opening for the entrance of the night watchman. Byli jsme přerušeni zaklepáním na dveře, které se nato otevřely, a vstoupil noční hlídač.
Stejně jako u jiných gerundiálních vazeb nevyjádřený konatel gerundiálního děje je většinou totožný s podmětem určitého slovesa, např. She went on without paying the least attention to my remarks. Pokračovala, aniž by věnovala mým poznámkám nejmenší pozornost; nebo s předmětem určitého slovesa, např. She is always scolding me for being lazy. Pořád mě hubuje, že jsem líný. Bývá jím též všeobecný činitel, např. Before embarking on this question, it is essential to know that... Než se pustíme do této otázky, je podstatné vědět, že... On lowering the temperature the reaction rate decreases. Při snížení teploty reakce probíhá pomaleji. Jinak se odlišný konatel gerundiálního děje vyjadřuje stejnými prostředky jako v jiných případech (viz 15.21, 15.23), srov. His cigarette burned down without him noticing. Cigareta mu dohořela, aniž si toho všiml. The evening passed without anybody's putting in an appearance. Večer uběhl, aniž se někdo ukázal (objevil).