8.44.44 Be + infinitiv

Záhodnost vyplývající z vnějších okolností se vyjadřuje pomocí slovesa be ve vazbě s infinitivem s to. V češtině tato vazba opět odpovídá slovesu mít. Pro vyjadřování záhodnosti má tedy angličtina proti jednomu českému slovesu slovesa dvě, stejně jako pro vyjadřování nutnosti proti českému musetmust a have to (viz 8.44.31). Podobně jako u have to je v modální vazbě be s infinitivem původce modality jiný než původce děje: you are to call your father (máš zavolat otci) vyjadřuje záhodnost vyplývající z nějakých vnějších okolností (otec osloveného např. telefonoval v jeho nepřítomnosti a vzkazuje mu, aby ho zavolal). Naproti tomu you should call your father (měl bys zavolat otci) vyjadřuje přesvědčení mluvčího. Podobně we are to meet at the railway station máme se sejít na nádraží (bylo to tak dohodnuto), what am I to do next? co mám dělat dál? V otázce 1. os. se v tomto případě užívá též shall (what shall I do next?, viz 8.44.6).
V běžné mluvě se v tomto významu užívá též opisu be supposed to, např. I am not supposed to tell you nemám ti to říkat.
Záhodnost se v češtině vyjadřuje též modálními predikativy je třeba, je nutno, např. it is to be pointed out that… je třeba poukázat na to, že…, it is to be stressed (emphasized) tha… je třeba zdůraznit, že ...
Be s pasivním infinitivem nevyjadřuje pouze záhodnost, nýbrž i možnost. O který modální význam jde, zda o možnost nebo o záhodnost, vyplývá ze sémantiky slovesné a celkového větného kontextu, srov. it is to be hoped/expected/supposed that... (= it can be hoped/expected/supposed that...) lze/je možno doufat/očekávat/předokládat, že… These novels are all to be bought in paperback editions. (= these novels can all be bought…) (Jones 387) Tyto knihy lze/je možno všechny koupit v brožovaném vydání. – The pills are to be taken on an empty stomach (= should/must be taken). Pilulky je třeba/se mají brát nalačno.
Préteritum slovesa be s přítomným infinitivem vyjadřuje děj, jehož realizace zůstává otevřena, např. I wonder if the book has come out yet. It was to appear in March. Jestlipak ta kniha už vyšla? Měla vyjít v březnu. V případech jako Even more disastrous results were to follow. (Jones 36) (Ještě katastrofálnější výsledky měly následovat) vyjadřuje be s infinitivem následný děj v minulosti (viz 8.82.21f).
Préteritum slovesa be s minulým infinitivem vyjadřuje děj, který se měl uskutečnit, avšak k jehož realizaci nedošlo, např. the conference was to have taken place in September but was postponed konference se měla konat v září, ale byla odložena.
Be s infinitivem se dále užívá v podmínkových větách po if (nebo s inverzí bez spojky) ve stejném významu jako should (viz 8.44.43), např. if he were to call, give him this parcel kdyby snad přišel, dejte mu tento balíček.