12.31.21 Věty implikující všeobecného lidského konatele

Jednočlenné věty s reflexivním tvarem slovesným implikující všeobecného činitele mají v angličtině několik protějšků.
(a) Pasivum, zejména jako protějšek bezpodmětového reflexivního pasiva (u sloves s jiným než akuzativním předmětem; reflexivní pasivum zde lze často nahradit pasivem složeným), např. what results have been reached / achieved / obtained? jakých výsledků se dosáhlo (bylo dosaženo)?, your cooperation was reckoned with s vaší spoluprací se počítalo (bylo počítánoú). The Perse School for Girls was not well spoken of, at that time. (Raverat 61) O Persově dívčí škole se v té době nemluvilo dobře. No serious difficulties have been met with. Nenarazilo se na žádné vážné obtíže.
(b) Věty s explicitním prostředkem vyjadřujícím všeobecného lidského činitele, např. we / people used to read by candlelight četlo se při svíčkách, one / people / you waited outside čekalo se venku, we / people helped wherever possible pomáhalo se, kde se dalo, they keep early hours there chodí se tam brzo spát. You went right to the furthest end of the kitchen garden... Here a fenced path ran along between two great lonely meadows, till you came to the wood. (Raverat 157) Šlo se rovnou k nejvzdálenějšímu konci zeleninové zahrady... Tady vedla oplocená pěšina mezi dvěma velkými osamělými loukami, až se přišlo k lesu...
(c) Konstrukce s there, např. Will there be any dancing? Bude se tančit? There had been, as yet, no fighting. (Raverat 88) Dosud se nebojovalo. (Dosud nedošlo k boji.) While the pipeline is being built there will be much construction at both sides of the line. Po dobu výstavby potrubí se bude hodně stavět na obou jeho koncích.