9.11

Ze skutečnosti, že jde o slova pomocná, vyplývá, že normálně nejsou nositeli hlavního větného přízvuku. Mohou ovšem mít kontrastní přízvuk, např. při protikladném vytčení, srov. Did you say ˈfor John or ˈfrom John? Řekl jste pro Jana nebo od Jana?
Jednoslabičné předložky jsou v postavení před substantivem bez přízvuku (předložky at, for, from, of, to, up dokonce podléhají redukci) a v postavení před zájmenem nebo na konci věty mají pouze vedlejší přízvuk. Tím se liší od adverbií (zejména homonymních), která se vyznačují vyšším stupněm přízvuku. Je nutno rozlišovat he went in the car jel autem, the car he ˈwent in auto, ve kterém jel – in je předložka; he went ˈin šel dovnitř – in je adverbium.
Víceslabičné předložky, ať jednoslovné nebo víceslovné, mají slovní přízvuk, který u víceslovných předložek připadá na lexikální slovo (adverbium, adjektivum, substantivum atd.): except for kromě, with regard to s ohledem na, in connection with v souvislosti s atd.