9.34.11 Předložky vyjadřující vztah nebo zřetel

alongside, beside = vedle, ve srovnání s: Alongside her mother, she was small. Vedle své matky byla malá. Beside Latin, French is an easy language to learn. Ve srovnání s latinou se francouzština dá snadno naučit.
in relation to = v poměru k: This room is too long in relation to its width. Tato místnost je příliš dlouhá v poměru k své šířce.
by/in comparison with = ve srovnání s: The tallest buildings in London are small in comparison with those in New York. Nejvyšší budovy v Londýně jsou malé ve srovnání s budovami v New Yorku.
by/in contrast with = ve srovnání s (kontrast): It seems quite warm by contrast with yesterday's icy wind. Zdá se docela teplo ve srovnání s včerejším ledovým větrem.
as opposed to = na rozdíl od: Central heating, as opposed to an open fire, is preferable. Ústřední topení, na rozdíl od otevřeného ohně, je lepší.
to = (1) na (se zřetelem nač, na koho): It is slippery to the touch; sweet/sour to the taste. Je to kluzké na dotyk; sladké / kyselé na chuť. – (2) = k, vůči: It is our duty to our country to fight for it in wartime. Je naší povinností k/vůči naší zemi, bojovat za ni za války, to behave well/badly to sb. chovat se k někomu dobře/špatně. – (3) dativ, k, pro, vyjadřuje zřetel + příjemce nebo reagující osobu: Water is essential to life. Voda je nezbytná k životu. It means a great deal to us. To pro nás znamená mnoho. – (4) vyjadřuje zřetel + soulad, v češtině různé způsoby vyjádření: His drawings are remarkably true to life. Jeho obrazy pozoruhodně přesně zobrazují život. The terms of the agreement are much to the advantage of the seller. Smluvní podmínky jsou značně ve prospěch prodávajícího. – (5) = k, vyjadřuje zřetel + číselný poměr: They received 134 votes to 21. Obdrželi 134 hlasy k 21. Ustálená spojení: to (the best of) my knowledge pokud vím, to all appearances podle všeho, jak se zdá.
towards = vůči: She behaved very well towards her stepchildren. Chovala se velmi pěkně vůči svým nevlastním dětem.
on = k, na, vůči: He turned his back on us. Obrátil se k nám zády.
for = (1) k, pro: He has a strong taste for art. Má vyvinutý smysl pro umění. An aptitude for foreign languages nadání pro cizí jazyky. Někdy sem proniká význam účelu: clothes proper for the occasion šaty vhodné pro danou příležitost. – (2) co se týče : I am rather pushed for money at present. Jsem právě v tísni, co se týče peněz. Ustálená spojení: for my part co se týče mne, for the most part většinou. – (3) na, vyjadřuje zřetel ke standardu, k normě: Not bad for a beginner! To na začátečníka není špatné.
about = na, o, s: There is something peculiar about him. Je na něm něco zvláštního. He is careless about his personal appearance. Nedbá na/o svůj zevnějšek.

Poznámka: Ve větách What do you know about him? Co o něm víte? Tell me all about it. Povězte mi o tom všechno. What is he so angry about? Proč/kvůli čemu se tak zlobí? již jde o slovesnou nebo adjektivní rekci.

in = na, co se týče aj.: This vegetable is very rich in iron. Tato zelenina je velmi bohatá na železo. Our apples are above average in size. Naše jablka jsou nadprůměrná co do velikosti. Ustálená spojení: in some/all respects v některých/ve všech směrech, ohledech, in my opinion podle mého názoru, in principle v zásadě.
by = instrumentál, pouze v ustálených spojeních: by birth/blood/trade/profession rodem/původem/zaměstnáním/povoláním.

Poznámka: V některých vazebných spojeních má také of zřetelový význam: That statement is true of him, but untrue of his wife. To tvrzení platí o něm, ale ne o jeho ženě. They are innocent of that crime. Nejsou vinni tím zločinem. He was found guilty of murder. Byl shledán vinným vraždou.

at = na, v, v kontextech, kde jde o dovednost nebo štěstí: good at languages dobrý na jazyky, an expert at stamps odborník na známky.
with = (1) s: Be patient with them. Mějte s nimi trpělivost. What's the matter with George? He looks ill. Co je s Jiřím? Vypadá nemocně. – (2) u: It's a habit with some people. Je to u některých lidí zvyk.
in respect/regard to, with respect/regard to = vzhledem k, s ohledem na, pokud jde o: With regard to this problem. Pokud jde o tento problém. I will come in respect to our friendship. Přijdu s ohledem na naše přátelství.
in/with reference to = pokud jde o, s ohledem/zřetelem na: With reference to your letter of 10th September... Pokud jde o váš dopis z 10. září...
in the light of = ve světle čeho: In the light of the information given it seems that... Ve světle uvedených informací se zdá, že...