8.12 -ing

Tvar na -ing se tvoří od slovesného základu většinou jen prostým připojením, např. read [riːd] číst – reading [riːdɪŋ], show [ʃəʊ] ukázat – showing [ʃəʊɪŋ]; go [gəʊ] jít – going [gəʊɪŋ], do [duː] dělat – doing [duːɪŋ], be [biː] být – being [biːɪŋ], see [siː] vidět – seeing [siːɪŋ] apod.
Slabičnost a vokalický počátek tohoto sufixu způsobují, že se koncové nevyslovované -r slovesného základu dostává do prevokalického postavení, v důsledku čehož se vyslovuje: hear [hɪər] slyšet – hearing [hɪərɪŋ], pour [pɔːr] nalít – pouring [pɔːrɪŋ] aj.
Stojí-li před koncovým souhláskovým grafémem pouze jeden grafém samohláskový, způsobuje vokalický počátek ing-ového sufixu otevření předcházející slabiky. Je-li tato slabika přízvučná, koncový souhláskový grafém slovesného základu se zdvojuje, aby se uchovala její zavřenost, a tím i stejná kvalita samohlásky. K zdvojování koncového souhláskového grafému dochází v tomto případě vždy u sloves jednslabičných a u víceslabičných s přízvukem na konci, např. cut [kʌt] řezat, krájet cutting [kʌtɪŋ], swim [swɪm] plavat – swimming [swɪmɪŋ], mar [mɑː] zmařit – marring [mɑːrɪŋ], admit [ədˈmɪt] připustit – admitting [ədˈmɪtɪŋ], refer [rɪˈfɜːr] odkazovat – referring [rɪˈfɜːrɪŋ], occur [əˈkɜː] vyskytnout se, nastat – occurring [əˈkɜːrɪŋ] apod.
Po nepřízvučné slabice a vokalickém digrafu k zdvojování nedochází, srov. visit [vɪzɪt] navštívt – visiting [vɪzɪtɪŋ], develop [dɪˈveləp] vyvinout – developing [dɪˈveləpɪŋ], enter [entə] vstoupit – entering [entərɪŋ], suffer [sʌfə] trpět – suffering [sʌfərɪŋ], spread [spred] šířit – spreading [spredɪŋ] apod. (Obdobné pravopisné a výslovnostní změny nastávají u stupňovacích sufixů, viz 6.81.)
Koncové -l se v britské angličtině zdvojuje vždy, srov. control [kənˈtrəʊl] ovládat, řídit – controlling [kənˈtrəʊlɪŋ], cancel [kænsl] zrušit – cancelling [kænsəlɪŋ], dial [daɪəl] vytočit (telefonní číslo) – dialling [daɪəlɪŋ] apod. V americké angličtině se vedle tohoto pravopisu vyskytuje po nepřízvučné slabice též pravidelný pravopis s jedním -l, srov. controlling [kənˈtrəʊlɪŋ], ale traveling [trævəlɪŋ], dialing [daɪəlɪŋ] apod.

Poznámka: V britské angličtině se výjimečně zdvojuje po nepřízvučné slabice i -p u sloves worship [wɜːʃɪp] zbožňovat, kidnap [kɪdnæp] unést (dítě): worshippping, kidnapping; a -g v případech jako zigzag [ zɪgzæg] pohybovat se, vést klikatě: zigzagging. Americká angličtina má v případě -p- obě formy: worship(p)ing, kidnap(p)ing. V obou normách mají slovesa na -ic před vokalicky začínajícím sufixem -ick-, např. panic [pænɪk] panikařit – panicking, a zdvojování -s kolísá: focus [fəʊkəs] – focus(s)ing.

Na rozdíl od komparativu a superlativu koncové [ŋ] základního tvaru zůstává před -ing beze změny: bring [brɪŋ] přinést – bringing [brɪŋɪŋ], ring [rɪŋ] zvonit – ringing [rɪŋɪŋ]. (Srov. [ŋg] v komparativech a superlativech longer, longest, younger, youngest atd., viz 6.81.)
Kromě němého -e koncový vokalický grafém slovesného základu zůstává beze změny: bury [berɪ] pohřbít – burying, envy [envɪ] závidět – envying, enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] užívat (čeho), těšit se (z čeho, čemu) – enjoying [ɪnˈdʒɔɪɪŋ], flee [fliː] uprchnout – fleeing [fliːɪŋ].
Němé -e před -ing odpadá: use užívat – using, describe popsat – describing atd. U sloves lie (ležet) a die (zemřít) se po odpadnutí koncového němého -e setkají dvě i, v důsledku čehož se prvé i píše y: lying, dying.

Poznámka: Výjimečně je němé -e zachováno u ing-ových tvarů sloves singe [sɪndʒ] opálit, ožehnout a dye [daɪ] barvit: singeing [sɪndʒɪŋ], dyeing [daɪɪŋ], aby se odlišily od ing-ových tvarů sloves sing [sɪŋ] zpívat a die [daɪ] zemřít: singing [sɪŋɪŋ], dying [daɪɪŋ].