12.15.6 Dvojí zápor

Dvojí zápor se v angličtině vyskytuje v několika případech.
(a) Zápor gramatický se může kombinovat se záporem lexikálním. Oba zápory se tím ruší, takže věta má podobný význam jako odpovídající věta kladná, byť poněkud oslabený (litotes). Také v češtině v tomto případě dva zápory dávají klad (na rozdíl od záporové shody v záporných větách obecné platnosti), např. What he says is not unreasonable. Co říká, není nerozumné. Srov. What he says is (quite) reasonable. Co říká, je (docela) rozumné. The product isn't faultless. Výrobek není bezvadný. Srov. The product has some faults. Výrobek má nějaké vady. Nothing is impossible. Nic není nemožné. Srov. Everything is possible. Všechno je možné.

Poznámka: Se záporem tohoto typu se setkáváme ve vazbách but (kromě) s výrazem řady no, např. You do nothing but play. Pořád si jenom hraješ. There was no one but grumbled. Nebylo nikoho, kdo by nereptal. (Viz 16.22.21f.)

(b) Dva gramatické zápory se mohou vyskytnout, patří-li k různým predikacím, např. He doesn't like doing nothing. Nerad nic nedělá (Nemá rád, když nic nedělá). Srov. He doesn't like doing anything. Nedělá nic rád (Všechno dělá nerad). He isn't likely to have no previous engagement. Není pravděpodobné, že by neměl žádné dřívější závazky. Srov. He isn't likely to have any previous engagement. Není pravděpodobné, že by měl nějaké dřívější záavzky.
(c) V řídkých případech se vyskytují dva gramatické zápory v jedné predikaci. V tomto případě je druhý zápor mimo dosah slovesné negace. Druhý záporný člen bývá podmět, např. Not a boy in the class didn't tremble before him (= there was not a boy in the class who didn't tremble before him / every boy in the class trembled before him). Všichni chlapci ve třídě se před ním třásli. Never did none of his friends come (= it never happened that none of his friends came / some friends always came). Nikdy se nestalo, že by nepřišel žádný jeho přítel. Čeština v těchto případech v důsledku pravidla záporové shody nemůže zápor v jedné větě použít. Věta jako Nobody has never got into trouble neodpovídá české větě Nikdo se nikdy nedostal do nesnází (tento význam vyjadřuje anglická věta s jedním záporem Nobody has ever got into trouble), nýbrž větě Každý se někdy dostal do nesnází.
Věty tohoto druhu jsou v angličtině řídké. Dává se přednost nějakému způsobu vyjádření, v němž je zápor rozdělen do dvou vět, nebo kladné formulaci: It never happened that none of his friends came. Every boy in the class trembled before him.
Druhý zápor může stát i za slovesným záporem, např. A boat doesn't sink for no reason. Loď se nepotopí bez příčiny. She could never do nothing in an emergency. Nikdy neuměla být v případě nouze nečinná.

Poznámka: Kromě uvedených typů záporných vět s dvěma zápory se v angličtině vyskytují i věty se záporovou shodou zcela obdobné větám českým, avšak jsou omezeny na nespisovný jazyk, např. They don't never tell me nothing (správně They never / they don't ever tell me anything). Nikdy mi nic neřeknou.