7.8 Stupňování příslovcí

Adverbia se stupňovatelným významem se mohou stupňovat a intenzifikovat. Stupňují se stejnými prostředky jako adjektiva, tj. příponou nebo opisem. Příponové stupňování mají adverbia jednoslabičná, neodvozená sufixem, např. long dlouho, longer déle, longest nejdéle, soon brzo, sooner dříve, soonest nejdříve.
Ostatní příslovce se stupňují pomocí more, most, např. slowly pomalu, more slowly pomaleji, most slowly nejpomaleji, profitably prospěšně, more profitably prospěšněji, most profitably nejprospěšněji, accurately přesně, more accurately přesněji, most accurately nejpřesněji.

Poznámka: Výjimku tvoří early časně, které ač obsahuje sufix, se stupňuje příponami: earlier dříve, earliest nejdříve.

Několik příslovcí se stupňuje nepravidelně:

welldobřebetterlépebestnejlépe
badly, illšpatněworsehůřeworstnejhůře
littlemálolessméněleastnejméně
muchmnohomorevícemostnejvíce
fardalekofartherdálefarthestnejdále
  furtherfurthest


Užívání komparativu a superlativu viz 6.83.
Substantivizované superlativy se vyskytují po předložkách: at most nanejvýš, at least přinejmenším, alespoň, at the latest nejpozději, not in the least ani v nejmenším, at last nakonec, konečně aj.
K vyjádření menší míry se užívá less a least stejně jako v případě adjektiv: probably pravděpodobně, less probably méně pravděpodobně, least probably nejméně pravděpodobně.