15.23.11

Četná slovesa se pojí s přímým gerundiálním předmětem (viz 13.31.35), např. She could not recall having ever met anyone of that name. Nemohla si vzpomenout, že by se kdy setkala s někým toho jména. Nobody relishes being sent on a fool's errand. Nikdo nemá potěšení z toho, je-li poslán na zbytečnou pochůzku (je-li vyveden aprílem). He escaped being punished. Unikl potrestání.
Po slovesech attempt, try snažit se, pokoušet se, like mít rád, dislike nemít rád, love milovat, hate nenávidět, bear, endure snášet, prefer dávat přednost, fear, dread bát se, intend mít v úmyslu, neglect zanedbat, regret litovat, remember pamatovat si, begin, start začít, continue pokračovat, cease přestat, plan plánovat, scorn pohrdat aj. gerundiální předmět alternuje s předmětem infinitivním, např. She can't bear being scolded / to be scolded. Nemůže snést, když je hubována. It started raining. Začalo pršet. It's starting to rain. Začíná pršet. I prefer typing / to type all my letters. Raději všechny své dopisy píši na stroji. I propose starting / to start early. Navrhuji, abychom vyjeli brzo. What do you intend doing / to do? Co zamýšlíte dělat? Úplná zaměnitelnost obou forem je však dost řídká, většinou se uplatňuje větší či menší diferenciace (v souladu s rozdílem ve významu obou tvarů, viz 15.21). Tak infinitiv po remember odkazuje na budoucnost (např. remember to post the letter pamatuj na to, abys poslal ten dopis / nezapomeň poslat ten dopis), kdežto gerundium (i přítomné) na minulost I remember posting / having posted the letter pamatuji se / vzpomínám si, že jsem ten dopis poslal). Po stop má gerundium funkci předmětu, např. stop arguing přestaňte se dohadovat, kdežto infinitiv je příslovečné určení účelu, např. He stopped to consult his notes. Zarazil se, aby se podíval do poznámek (srov. He stopped consulting his notes. Přestal nahlížet do poznámek). Try, attempt s gerundiem znamenají „zkusit, pokusit se“, s infinitivem „snažit se“, srov. I'll try to come early. Vynasnažím se přijít brzo. – Have you ever tried walking on stilts? Zkoušel jste někdy chodit na chůdách? Po dread a regret se infinitiv vyskytuje hlavně v ustálených spojeních I dread to think of it bojím se na to pomyslet, I regret to say that... s politováním (bohužel) musím říci, že... vedle gerundiální konstrukce I dread having to visit the dentist. Mám hrůzu z toho, když musím jít k zubnímu lékaři. I regret being unable to help. Lituji, že nemohu pomoci.

Poznámka: Také předmětové gerundium má někdy fakultativní extrapozici, např. I sometimes find it difficult making both ends meet (srov. I sometimes find making both ends meet difficult). Někdy je pro mne těžké (finančně) vyjít.