13.52.9 Přívlastek vyjádřený větou vedlejší

Bližší determinace řídícího výrazu (head) může být vyjádřena také větně – vedlejší větou přívlastkovou. Věta přívlastková plní v souvětí funkci analogickou přívlastku ve větě jednoduché (viz 13.51). Na rozdíl od větných kondenzorů je přívlastková věta určením explicitnějším. Srov. narůstající míru explicitnosti v následujících případech: the pupil in the corner – žák v koutě / the pupil standing in the corner – žák stojící v koutě / the pupil who was standing in the corner – žák, který stál v koutě, tj. explicitní zařazení do časového rámce. Vzhledem k řídícímu výrazu je věta přívlastková vždy v postmodifikaci podobně jako předložkové fráze typu a table for two – stůl pro dva, the man in the white suit – muž v bílém obleku a značná část kondenzorů: no comb to comb my hair with – žádný hřeben, jímž bych se mohl učesat, a thing to happen – věc, která se může přihodit, apod.
Výklad o přívlastkových větách bývá neprávem zužován pouze na věty vztažné; vedle nich patří k přívlastkovým větám i věty obsahové typu the hope that he may recover is faint – naděje, že se uzdraví, je mizivá, the question whether he was coming or not did not bother me – netrápil jsem se otázkou, zda přijde či nepřijde. (Podrobněji viz 13.52.92.)