15.32.3

Obě uvedené participiální vazby se též vyskytují po některých spojkách (although ačkoliv, as if, as though jako kdyby, if jestliže, unless ledaže, until dokud, when když, až, whether ať, while zatímco aj.). Tyto vazby nemají v češtině obdobu, srov. He frowned as though trying to recall something. Zamračil se, jako kdyby se snažil na něco si vzpomenout. Whether working or not, he has an air of an exceedingly busy man. Ať pracuje nebo ne, vypadá jako nesmírně zaměstnaný člověk. Don't speak unless spoken to. Mluv jen, když jsi osloven. The classical Industrial Revolution, although ushered in by the cotton textile industry, was based essentially on coal, iron and steam power. (Jones 90–91) Klasická průmyslová revoluce, ačkoliv byla zahájena bavlnářským průmyslem, se v podstatě zakládala na uhlí, železe a parní energii. When excited he is apt to stutter. Když je rozčilen, má sklon koktat.
Tyto vazby se většinou interpretují jako elipsa podmětu a určitého slovesa, srov. Whether he is working or not, he has an air..., Don't speak unless you are spoken to. Proti této interpretaci však svědčí případy jako while deeply respecting her I can't help seeing her faults (ačkoliv si jí hluboce vážím, nemohu nevidět její chyby), kde má úplná forma jen prostý tvar: while I deeply respect her... (nikoliv *while I am deeply respecting her). Na druhé straně však některá slovesa netvořící průběhové tvary netvoří ani tuto vazbu, srov. *She frowned as if not understanding (pouze as if she did not understand).