2.21.3 Typ work > work

Konečně je velké množství dvojic substantivum/sloveso, u nichž ze synchronního hlediska nelze určit, který člen je základní, např.

Konečně je velké množství dvojic substantivum/sloveso, u nichž ze synchronního hlediska nelze určit, který člen je základní, např. aid, help pomoc, pomáhat, appeal apel, apelovat, approach přiblížit se, přístup, přiblížení, answer odpověď, odpovědět, cause příčina, způsobit, change změna, změnit, demand požadavek, požádat, doubt pochybovat, pochybnost, fight boj, bojovat, hope naděje, doufat, love láska, milovat, offer nabídka, nabídnout, promise slib, slíbit, rain déšť, pršet, return vrátit se, návrat, sleep spánek, spát, support podpora, podporovat, wonder div, divit se, work práce, pracovat a mnoho dalších.
Konverzní vztah mezi substantivem a slovesem představuje specificky anglický způsob slovotvoření. Vyznačuje se velkou produktivitou, avšak přesto, stejně jako ostatní slovotvorné procesy (viz 1.4), se neuplatňuje univerzálně. Tak i při stejném sémantickém vztahu některá substantiva ve slovesa konvertují, jiná nikoliv, srov. to pocket (the money) dát (peníze) do kapsy, to garage (the car) dát (auto) do garáže, ale nikoliv *to wallet (the money) dát (peníze) do náprsní tašky, *to car (one's luggage) dát (zavazadla) do auta; to man a ship opatřit pro loď posádku, to woman an office opatřit pro kancelář zaměstnankyně, ale nikoliv *to girl opatřit dívky. Podobně nekonvertují některá slovesa v substantiva, srov. to have a drink napít se, to have a go at something pokusit se o něco, ale nikoliv *to have an eat najíst se, *to have a come přijít. Obecně nekonvertují slovesa a substantiva odvozená specificky slovesnými a substantivními sufixy, třebaže i zde jsou některé výjimky (srov. slovesa na -tion, např. to condition podmínit, to position umístit). Nekonvertují však i četná substantiva a slovesa, jejichž tvar je ze slovnědruhového hlediska neutrální, viz výše uvedené příklady.