3.32.7 Kolísání v užití členu

Ačkoliv je druh determinace většinou jednoznačně určen obsahem, situací a/nebo kontextem, takže mluvčí má volbu pouze, pokud jde o vyjadřovací prostředky, existuje-li jich pro příslušný druh determinace více, a nikoliv volbu, pokud jde o determinaci samotnou, přece jen některé případy připouštějí různý druh determinace podle subjektivního pojetí mluvčího. Tak např. looking at it from the technical point of view (díváme-li se na to z technického hlediska) implikuje, že je jedno technické hledisko (v protikladu např. k hledisku estetickému nebo ekonomickému apod.); looking at it from a technical point of view naproti tomu implikuje, že technických hledisek může být více. Podobně at the/a speed of sixty miles per hour rychlostí šedesáti mil za hodinu (člen určitý prezentuje šedesátimílovou rychlost jako jedinou svého druhu, člen neurčitý jako jednu z rychlostí). Jindy může možnost určité i neurčité determinace vyplynout z konflitu první zmínky a determinace kataforou, např. I had the/an impression that something was wrong. Měl jsem dojem, že něco není v pořádku. Podobně he is a/the sort of man who… je to (takový) člověk, který…
Jindy různá determinace může být důsledkem počitatelného či nepočitatelného pojetí (u substantiv, kterých se užívá obojím způsobem), např. There was a short silence. Chvilku bylo ticho. – There was absolute silence. Bylo naprosté ticho. The event aroused great interest. Ta událost vzbudila velký zájem. – He takes a great interest in art. Má velký zájem o umění. Our dream has become (a) reality. Náš sen se stal skutečností.
Konečně existují případy volné variace, kdy vedle sebe existuje užití s členem, popř. s různými členy a/nebo bez členu bez rozdílu ve významu. Vedle ustálených vazeb je sem možno řadit nomina actionis, tj. sekundární predikace, neboť predikace nemá kategorii určenosti. S fakultativním užitím členu se zde setkáváme pouze, jde-li o určenost kataforickou, nikoliv situační nebo anaforickou, např. (The) robbery of old people is a heinous crime. Oloupení starých lidí je ohavný zločin, (the) research into the problem zkoumání toho problému, (the) dismisal from hospital propuštění z nemocnice apod.
Jiné případy kolísání v užívání členu se omezují na více méně ustálené vazby, např. to throw (a) new light on vrhnout nové světlo na, I'll do it (the) first thing in the morning / (the) last thing before going to bed udělám to hned ráno / jako poslední věc, než půjdu spát, at this time of (the) day/(the) year v tuhle denní/roční dobu, take (a) pride in sth být na něco pyšný, to look at/watch (the) TV (televison) dívat se na televizi, on an (the) average v průměru, in (the) spring na jaře, in (the) summer v létě, in (the) early/late autumn v časném/pozdním podzimu aj.