4.11 Formální systém

Anglický systém osobních zájmen se skládá ze sedmi členů: I já, you ty, vy, he on, she ona, it ono, we my a they oni, ony, ona. Od českého systému se liší 2. osobou, která nerozlišuje číslo. You je oslovení pro osobu, které tykáme nebo vykáme, jakož i oslovení pro více osob, srov. Have you finished? Už jsi skončil(a)? Už jste skončil(a)? Už jste skončili (skočily)? Dále se liší 3. os. plurálu, která nerozlišuje rod, srov. they oni, ony, ona.

Poznámka: Anglický systém osobních zájmen se skládá ze sedmi členů: I já, you ty, vy, he on, she ona, it ono, we my a they oni, ony, ona. Od českého systému se liší 2. osobou, která nerozlišuje číslo. You je oslovení pro osobu, které tykáme nebo vykáme, jakož i oslovení pro více osob, srov. Have you finished? Už jsi skončil(a)? Už jste skončil(a)? Už jste skončili (skočily)? Dále se liší 3. os. plurálu, která nerozlišuje rod, srov. they oni, ony, ona.

Poznámka: Českému tykání zpravidla odpovídá anglické oslovování křestním jménem. Zájmeno 2. os. rozlišovalo číslo v starším jazyce: singulár thou [ðaʊ] (předmětový pád thee [ðiː], posesivum thy [ðaɪ]) – plurál ye [jiː], you (předmětový pád you). Plurálu se užívalo nejen pro oslovení více osob, nýbrž i jedné osoby (výše postavené, neznámé apod.) podobně jako v češtině. V současném jazyce je thou arachaismus, který se uchoval v jazyce básnickém, náboženském aj.

Anglická osobní zájmena mají specifický deklinační systém rozlišující pád podmětový a předmětový, čímž se liší od deklinačního systému substantiv. Shodný rys obou systémů je adnominální genitiv, který je u osobních zájmen totožný s posesivem (viz 4.2).

podmětový tvarpředmětový tvar
Ime 
youty, vyyou
heonhim
sheonaher
itonoit
wemyus
theyoni, ony, onathem


Zájmeno 2. os. you ty, vy a 3. os. středního rodu it podmětový a předmětový tvar nerozlišuje.