13.42 Příslovečné určení nezačleněné do větné stavby

Výrazy adverbiální povahy nemodifikují pouze jednotlivé větné členy, nýbrž se mohou vztahovat k obsahu celé věty či k způsobu jeho vyjádření. Jsou pak prostředkem modality větné a s větněčlenským příslovečným určením je spojuje jen jejich výrazně adverbiální forma, popř. některé přechodné typy. Z hlediska větné stavby představují prvky periferní, nezačleněné, což se projevuje jejich postavením, intonací a nemožností být odpovědí na otázku how? jak? Jejich vztah k celé větě (nikoliv k jednotlivému členu) ukazují korespondující způsoby vyjádření, popř. parafráze, které lze u obou hlavních skupin převést na jeden základní typ.
Větné modifikátory stojí nejčastěji v čele věty a mohou být samostatnou intonační jednotkou (s intonací stoupavou, stoupavě klesavou nebo setrvávající na stejném tónu).
Pokud může stát v čele věty začleněné adverbium, jeho začleněnost do větné stavby se projeví otázkovým testem, kterého nelze použít v případě modifikátoru větného, srov. Quickly she put everything in order. Rychle dala všechno do pořádku. How did she put everything in order?
Quickly. Jak dala všechno do pořádku? Rychle. – Perhaps she put everything in order. Snad dala všechno do pořádku. *How did she put everything in order? – *Perhaps. *Jak dala všechno do pořádku? – *Snad.
Přestože se větné modifikátory vyskytují nejčastěji na začátku věty, nejsou na toto postavení omezeny. Pokud nejsou homonymní s větněčlenskými adverbii (viz níže), často se vyskytují mezi podmětem a slovesem nebo na konci. Příznačným rysem větných modifikátorů je právě jejich schopnost měnit postavení, aniž se tím ovlivní význam věty, srov. he will probably have some objections, he will have some objections, probably bude mít pravděpodobně nějaké námitky. Větný modifikátor v koncovém postavení je zpravidla oddělen pauzou a tvoří samostatnou intonační jednotku. Je-li homonymní s příslovečným určením způsobu, jsou tyto prosodické prostředky jediným distinktivním rysem, srov. he will recover naturally (= in a natural manner) zotaví se přirozeně – he will recover, naturally (= of course) zotaví se, přirozeně (přirozeně, že se zotaví, ovšemže se zotaví). Specifické postavení větných modifikátorů je ve složeném slovesném tvaru hned za podmětem tj. před určitým slovesem (je-li záporné, před záporem), srov. he probably has been informed byl pravděpodobně informován, he probably hasn't been informed pravděpodobně nebyl informován (vedle he has / hasn't probably been informed).

Poznámka: Specifický rys větného modifikátoru je také počáteční postavení před zápornou větou, na rozdíl od integrovaného příslovečného určení, které je z počáteční pozice v záporné větě vyloučeno, srov. probably he hasn't been informed about it pravděpodobně o tom nebyl informován, ale nikoliv *quickly she didn't learn it rychle se to nenaučila (na rozdíl od normálního she didn't learn it quickly nenaučila se to rychle).

Přemístitelnost větných modifikátorů neovlivňuje stupeň jejich výpovědní dynamičnosti, neboť mají inherentně nerematický charakter. Některé však mohou přispět k rematizaci jiného členu, např. it was perhaps the greatest success of his career byl to snad největší úspěch jeho kariéry. V tom případě stojí bezprostředně před vytčeným členem. Samy mohou být rématem pouze tehdy, jsou-li jediným novým prvkem sdělení (viz 14.36.1), např. he won't object – he probably won't object nebude mít námitky – pravděpdobně nebude mít námitky.
Větné modifikátory se dělí na dvě základní skupiny, modifikátory hodnotící způsob, jakým je obsah sdělován, a modifikátory hodnotící obsah sdělení.