15.17.2

Atributivní infinitiv se často vyskytuje po generickém výrazu a záporném nebo neurčitém kvantifikátoru (samostatném substantivním nebo determinujícím nějaké substantivum). V češtině tomuto typu odpovídá adjektivní věta vztažná nebo předložková vazba, např. She is not a girl (She is not one) to care much for a holiday in a quiet, out-of-the-way place. Není to děvče, které by moc stálo o dovolenou v klidném nevyhledávaném místě. One needs someone to lean on in grief. Člověk potřebuje někoho, o koho by se mohl v zármutku opřít. It's nothing to boast of. Není to nic k chlubení. Případy jako you have nothing to fear, there was nowhere to sit odpovídají českému typu není se čeho bát, nebylo kam si sednout.
U tohoto typu někdy alternuje infinitiv aktivní s pasivním beze změny významu, např. There's no time to lose / to be lost. Není času nazbyt (nesmíme ztrácet čas). He is definitely not a man to underestimate / to be underestimated (to trifle with / to be trifled with). Rozhodně to není člověk, kterého by bylo možno podceňovat (s kterým by bylo možno žertovat). She is not a person to trust / to be trusted with such a task. Není osobou, které lze svěřit takový úkol. There are a lot of sights to see / to be seen there. Je tam k vidění spousta pamětihodností. Někde však je mezi aktivem a pasivem rozdíl, např. There was nothing to do. Nebylo co dělat. – There was nothing to be done. Nedalo se nic dělat.
Infinitiv v těchto případech často zahrnuje modalitu možnostní nebo nutnostní.