13.41.24 Příslovečné určení příčinnosti

K příslovečným určením příčinnosti, zahrnujícím různé vztahy mezi příčinou a následkem, se řadí výrazy vyjadřující příčinu (příčinu skutečnou předcházející nebo současnou), důvod a účel (příčinu chtěnou následující), účinek (opak příčiny), podmínku (příčinu neplatnou předcházející) a přípustku (popření kauzálního vztahu).
(a) Příslovečné určení příčiny
Příslovečné určení příčiny odpovídá na otázku why? proč? nebo for what reason? z jaké příčiny?, z jakého důvodu? Vyjadřuje se různými předložkovými vazbami, např. his voice trembled with anger hlas se mu třásl hněvem, for some reason or other he failed to come z nějakého důvodu se nedostavil, I use this term for want of a better one užívám tohoto termínu pro nedostatek lepšího (protože lepší schází), he dared not move for fear of discovery neodvážil se pohnout ze strachu před odhalením, I couldn't sleep for pain nemohl jsem pro bolest spát, she fainted from heat omdlela z horka, he did it from a sense of duty (from fear, from ignorance, at their request, at the director's command, at the suggestion of his brother / on my suggestion, out of spite, for my sake) udělal to ze smyslu pro povinnost (ze strachu, z nevědomosti, na jejich žádost [prosbu], na ředitelův příkaz, na návrh [z podnětu] svého bratra / z mého podnětu, ze zášti, kvůli mně), they helped us out of pity (out of kindness) pomohli nám ze soucitu (z laskavosti), she asked only out of curiosity zeptala se jen ze zvědavosti, theatres were closed because of a flu epidemic divadla byla zavřena kvůli chřipkové epidemii, thanks to your foresight we have saved ourselves a lot of trouble díky vaší prozíravosti jsme si ušetřili spoustu nesnází aj.
V odborném a publicistickém stylu se vyskytují souslovné předložky on account of, owing to, as a result of, in consequence of aj., např. plastics could not be used on account of their inflammability umělých hmot nebylo možno použít pro jejich hořlavost, work in the field had to be interrupted owing to incessant rain práce v terénu musela být přerušena pro nepřetržitý déšť.

Poznámka: V americké angličtině se užívá ve funkci důvodové předložky též due to, např. the fire spread quickly due to the high wind oheň se rychle šířil v důsledku silného větru. V britské angličtině mívá tato vazba častěji funkci adjektiva (někteří mluvčí nepociťují její předložkové užití jako zcela spisovné), takže se dává přednost jiné předložce, např. the fire spread quickly owing to the high wind, nebo adjektivní konstrukci, srov. the spreading of the fire was due to the high wind rozšíření požáru bylo způsobeno silným větrem.

Určení příčiny se dále vyjadřuje gerundiem (viz 15.25), nejčastěji s předložkou for, např. thank you for having taken my part děkuji vám, že jste se mne zastal, a větou vedlejší (viz 16.23.41), např. the room was cold because I'd forgotten to turn on the heating v pokoji bylo chladno, protože jsem zapomněl pustit topení.
(b) Příslovečné určení důvodu a účelu
Příslovečné určení důvodu a účelu se liší od příslovečného určení příčiny tím, že motivace děje leží v budoucnosti. Určení důvodu většinou splývá s určením účelu, neboť se můžeme ptát jak for what reason? z jakého důvodu?, tak for what purpose? za jakým účelem?, např. he has gone on an errand odešel na nějakou pochůzku (něco vyřídit), he came on business přišel obchodně, the drops are for external use kapky jsou k zevnímu použití, she need not work for her living nemusí pracovat pro obživu, she went for some sandwiches šla pro chlebíčky, he hurried to my aid spěchal mi na pomoc, the house was designed for convenience, not for display dům byl navržen pro pohdlí, ne na obdiv. Will you stay for lunch? Zůstanete na oběd?
Účelová určení odpovídají na otázku why? proč? nebo for what purpose? za jakým účelem?, např. he did it for revenge (for fun) k udělal to ze msty (pro zábavu, pro legraci), she packed her suitcase for the journey sbalila si na cestu kufr, most details were left out for brevity sake (for the sake of brevity) většina podrobností byla pro stručnost vynechána, he did it with a view to improving his position udělal to, aby si zlepšil postavení (se zřetelem k zlepšení svého postavení).
Určení účelu se často vyjadřuje infinitivem (viz 15.16.1), např. I do not say it to be thanked neříkám to proto, abyste mi děkovali, a účelovou větou vedlejší (viz 16.23.42), např. he took care to tread softly so that his wife should not wake našlapoval opatrně, aby se jeho žena nevzbudila.
Určení účelu se též vyjadřuje pomocí gerundia, např. he went fishing, skating, swimming apod. šel na ryby, bruslit, plavat (viz 15.25).
(c) Příslovečné určení účinku
Příslovečné určení účinku se podobá příslovečnému určení účelu následným vztahem k ději. Je opakem příčiny v tom smyslu, že při kauzálním vztahu je příčina počátkem děje, kdežto účinek jeho výsledkem, srov. he performed the task to everybody's satisfaction úkol provedl k všeobecné spokojenosti (výsledkem byla všeobecná spokojenost), this may lead to trouble to může vést k nepříjemnostem. Vyjadřuje se nejčastěji infinitivem, např. she was so excited as to be unable to sleep byla tak vzrušena, že nemohla spát (viz 15.16.3), nebo větou vedlejší, např. I was so tired that I could hardly stand byl jsem tak unaven, že jsem se sotva držel na nohou (viz 16.23.32). České příslovečné určení účinku v případech jako křičel do ochraptění, zpil se do němoty v angličtině odpovídá doplňku předmětu, srov. he shouted himself hoarse, he drank himself silly (viz 13.72.12).
(d) Příslovečné určení podmínky
Příčinná povaha podmínky je zřejmá z toho, že podmínku lze převést na příčinu a naopak, srov. but for his fall, he would have won the race nebýt jeho pádu, byl by závod vyhrál = he didn't win the race because of his fall.
Příslovečné určení podmínky se vyjadřuje předložkovými vazbami, např. in case of fire, ring the alarm bell v případě požáru zazvoňte na poplašný zvonek, in the event of an author's death the copyright goes to his heirs v případě autorovy smrti autorské právo přechází na jeho dědice, this exit is used only in an emergeny tento východ se užívá jen v případě potřeby (nutnosti), with your permission, I'll explain it s vaším svolením (dovolíte-li) to vysvětlím, with a bit of luck we can start tomorrow při troše štěstí můžeme začít zítra, without a date the ticket is invalid bez data je lístek neplatný, under these conditions the reaction does not take place za těchto podmínek reakce neprobíhá. Nejčastěji se vyjadřuje větou vedlejší, např. unless it has a date the ticket is invalid nemá-li lístek datum, je neplatný (viz 16.23.43).
(e) Příslovečné určení přípustky
Příslovečné určení přípustky vyjadřuje, že obvyklý příčinný vztah v daném případě neplatí, srov. in spite of all his efforts he failed to attain his goal přes všechno úsilí se mu nepodařilo dosáhnout cíle (při vynaložení veškerého úsilí lze očekávat úspěch). Vyjadřuje se předložkovými vazbami, např. with all her faults I like her better than her sister se všemi jejími chybami (při všech jejích chybách, přes všechny její chyby) ji mám raději než její sestru, for all his success he has remained unpretentious přes všechny úspěchy zůstal skromný, in spite of his advanced age he is still an active sportsman přes pokročilý věk je pořád ještě aktivní sportovec. Despite some recent remarkable but limited success in teaching chimpanzees human language, no animal has yet mastered a human form of communication. (Christophersen 43) Přes některé nedávné pozoruhodné, leč omezené úspěchy v učení šimpanzů lidskému jazyku, žádný živočich dosud neovládl lidskou formu komunikace. Notwithstanding its long-windedness the book is well worth reading. Přes svou rozvláčnost kniha stojí za čtení. Často se též vyjadřuje větou vedlejší (viz 16.23.44a).

Poznámka: For a with mají přípustkový význam pouze, následuje-li all. Vyskytují se hlavně v hovorovém jazyce. Naopak despite a notwithstanding jsou příznačné pro formální vyjadřování.

Postavení příslovečného určení příčinnosti se řídí stupněm jeho výpovědní dynamičnosti, která je inherentně vysoká. Proto stojí nejčastěji v koncovém postavení. Pokud patří k tematické části věty, stojí na začátku. Na rozdíl od určení způsobových a některých časových se příčinnostní určení neklade mezi podmět a sloveso. Srovnej the cotton industry fell into a decline owing to the intense competition from overseas bavlnářský průmysl upadal v důsledku silné konkurence ze zámoří (rematické určení příčiny) – owing to the intense competition from overseas the cotton industry fell into a decline v důsledku silné konkurence ze zámoří bavlnářský průmysl upadal (tematické určení příčiny).