6.81 Stupňování flektivní

Při stupňování flektivním se komparativ tvoří pomocí -er [ə], superlativ pomocí -est [ɪst]:

cold studený colder studenější coldest nejstudenější
tall vysoký taller vyšší tallest nejvyšší

Připojování stupňovacích sufixů je provázeno některými změnami ve výslovnosti a pravopisu.
Adjektiva zakončená v pozitivu na -ng [ŋ] mají před stupňovacími sufixy kmen zakončený na [ŋg]:

strong [strɒŋ] stronger [strɒŋgə] strongest [strɒŋgɪst]
silný silnější nejsilnější
   
young [jʌŋ] younger [jʌŋɡə]youngest [jʌŋɡɪst]
mladýmladšínejmladší

Končí-li adjektivum na postvokalické -r, které se v britské angličtině nevyslovuje, před vokalickým počátkem stupňovacích sufixů se toto r dostává do intervokalické pozice, a proto se v komparativu a superlativu vyslovuje:

clear [klɪər] clearer [klɪərə]clearest [klɪərɪst]
jasnýjasnějšínejjasnější
   
poor [pʊərər]poorer [pʊərər]poorest [pʊərɪst]
chudý chudšínejchudší

Adjektiva zakončená na slabičné [l] mají v komparativu a superlativu stejný počet slabik jako v pozitivu:

noble [nəʊbl]nobler [nəʊblə]noblest [nəʊblɪst]
ušlechtilýušlechtilejšínejušlechtijelší
   
simple [sɪmpl]simpler [simplə]simplest [sɪmplɪst]
jednoduchýjednoduššínejjednodušší

Pravopisné změny zahrnují odpadání koncového nevyslovovaného -e:

wide širokýwider širšíwidest nejširší
dense hustýdenser hustšídensest nejhustší

Adjektiva zakončená na -re se v komparativu a superlativu chovají stejně jako adjektiva zakončená na -r, srov. rare [reə] vzácný, rarer [reərə] vzácnější, rarest [reərɪst] nejvzácnější.
Adjektiva zakončená na postkonsonantické -y mají v komaprativu a suprlativu změnu y > i; výslovnost je pravidelná:

heavy [hevɪ] heavier [hevɪə]heaviest [hevɪɪst]
těžkýtěžšínejtěžší
   
lovely [lʌvlɪ]lovelier [lʌvlɪə]loveliest [lʌvlɪɪst]
roztomilýroztomilejšínejroztomilejší

Postvokalické -y však zůstává beze změny:

gay veselýgayer veselejšígayest nejveselejší
grey šedivýgreyer šedivějšígreyest nejšedivější
graygrayergrayest
coy stydlivýcoyer stydlivějšícoyest nejstydlivější

Jednoslabičná adjektiva, jejichž jedinou samohláskou je -y, typu dry suchý, shy plachý, sly lstivý kolísají: dry má podle pravidla komparativ a superlativ drier, driest; shy a sly však mají shyer, shyest, slyer, slyest (v americké angličtině též shier, shiest, slier, sliest).
Koncové jednoduché souhláskové písmeno se po přízvučné samohlásce zdvojuje (aby se před vokalickým počátkem sufixu uchovala zavřená slabika):

thin tenkýthinner tenčíthinnest nejtenčí
hot horkýhotter teplejšíhottest nejteplejší

Stupňování sufixy mají většinou adjektiva jednoslabičná a četná dvojslabičná, zejména zakončená na -y, -ow, -er a slabičnou likvidu nebo nazálu, např. busy zaměstnaný, rušný – busier, busiest, narrow úzký – narrower, narrowest, bitter hořký, trpký – bitterer, bitterest, common obvyklý, běžný – commoner, commonest, handsome hezký – handsomer, handsomest, gentle jemný – gentler, gentlest; dále četná dvojslabičná s přízvukem na druhé slabice např. polite zdvořilý – politer, politest, severe přísný – severer, severest; a některá jiná jako quiet tichý, klidný – quieter, quietest, wicked zlý, špatný – wickeder, wickedest aj.
Všechna tato adjektiva se však mohou stupňovat i pomocí more, most, zejména je-li jich užito predikativně a následuje-li srovnání uvedené pomocí than než: Susan is more shy než most girls of her age Zuzana je plašší než většina děvčat jejího věku; can't you be more polite? nemůžeš být zdvořilejší?

Poznámka: V případech jako she is more clever than wise (je spíše chytrá než moudrá), he was more dead than alive (byl více mrtvý než živý) není flektivní komparativ možný (more je zde většinou nahraditelné pomocí rather spíše).