13.23 Přísudek verbonominální

Ve verbonominální predikaci je slovesný význam disociován do dvou složek, formální, sponové, která je nositelem slovesných kategorií, a významové, vyjádřené jmennou částí přísudku. Na rozdíl od predikace verbální, která charakteristicky vyjadřuje děje a procesy, predikace verbonominální připisuje podmětu vlastnosti nebo vyjadřuje vztahy. Podle toho lze rozlišit:
(a) Predikaci kvalifikující, např. this view is erroneous tento názor je mylný.
(b) Predikací identifikující (ekvivalenci), např. the first president of the United States was George Washington první prezident Spojených států byl George Washington.
(c) Predikaci klasifikující (zařazení do třídy), např. her brother is a radio announcer její bratr je rozhlasový hlasatel.
Rozdíl mezi predikací identifikující a zařazující spočívá ve stupni specifičnosti podmětu vzhledem k stupni specifičnosti jmenné části přísudku. V predikaci identifikující je stupeň specifičnosti podmětu a jmenné části přísudku stejný. V predikaci zařazující je podmět specifičtější a predikativní jméno obecnější. Obecnější povaha jmenné části přísudku v predikaci zařazující je ovšem inherentní rys vztahu inkluze do třídy. Formálně se projevuje neurčitým členem u predikativního jména. Naproti tomu predikativní jméno v predikaci identifikující je bez členu nebo má člen určitý. Stejná míra specifičnosti obou jmenných členů v predikaci identifikující umožňuje jejich zaměnitelnost, srov. George Washington was the first president of the United States. V predikaci zařazující záměna jmenných členů zpravidla není možná, srov. *A radio announcer is my brother.

Poznámka: Záměna jmenných členů je možná v případech jako John is a problem Jan je problém – a problem is John problém je Jan, avšak v tomto případě se první věta blíží predikaci kvalifikující.

Rozdíl mezi predikací zařazující a identifikující se též projevuje při volbě mezi tázacím what a which: Her husband is a surgeon. Její manžel je chirurg. – What is her husband? Čím je její manžel? Her husband is the taller one. Její manžel je ten větší. –Which is her husband? Který je její manžel?

Poznámka: Vztahy se také vyjadřují verbálně, např. two times three equals six dvakrát tři se rovná šest vedle two times three is equal to six dvakrát tři je rovno šesti. Jiná slovesa vyjadřující vztahy jsou např. include zahrnovat, depend záviset, imply implikovat, belong náležet apod. Také stavy se vyjadřují jak verbálně, tak verbonominálně, srov. fear – be afraid bát se, grieve – be sad truchlit – být smutný, my knee aches / hurts – my knee is very painful bolí mě koleno apod.

(d) Zvláštní typ tvoří predikace posesivní. V angličtině i češtině se primárně vyjadřuje pomocí slovesa have mít. Ačkoliv predikaci s have lze z formálního hlediska řadit k predikacím verbálním (k typu S-V-O), z významového hlediska je velmi blízká typu sponovému s be, srov. she has blue eyes má modré oči – her eyes are blue její oči jsou modré. Sponový charakter slovesa have se uplatňuje především ve vazbách typu to have a smoke, a bath, a chat apod. (viz 13.23.22a).

Poznámka: Verbální vyjádření posesivní predikace pozorujeme u slovesa possess vlastnit a belong patřit, náležet. Zatímco have a possess vycházejí od posesora k vlastněnému předmětu, belong vychází od vlastněného předmětu k posesoru, čili mezi have / possess a belong je podobný vztah jako mezi aktivem a pasivem, srov. John has a dog Jan má psa / John has bought a dog Jan koupil psa – the dog belongs to John pes patří Janovi / the dog was bought by John pes byl koupen Janem.

(e) Predikace existenciální a existenciálně-lokativní viz 12.21.4.