15.32.1

Participiální vazby s nevyjádřeným konatelem totožným s podmětem nadřazeného slovesa, např. I lay on my bed, tossing restlessly. Ležel jsem na lůžku a neklidně jsem se převracel (neklidně se převraceje). I was engaged for five guineas per concert, paying my own travelling and hotel expenses. (Moore 28) Byl jsem angažován za pět guineí za koncert, přičemž jsem si platil (platě si) cestovní výlohy a ubytování. Having delimited the field of inquiry, we shall concentrate on the problem of equivalence on sentence level. Když jsme si vymezili (vymezivše si) oblast zkoumání, soustředíme se na problém ekvivalence na rovině věty. Being removed from school because of ill health, he received a rather unorthodox education. Jelikož byl vzat (Jsa vzat) ze školy pro chatrné zdraví, dostalo se mu dost neortodoxního vzdělání.
Vzhledem k nadřazené větě participium vyjadřuje vztah časový (v případě participia přítomného současnost, v případě participia perfekta předčasnost), kauzální nebo různé průvodní okolnosti apod. (srov. různé spojky při větném vyjádření). Případy jako the astonished porter obeyed, grumbling (užaslý vrátný s hubováním uposlechl / uposlechl, hubuje) se blíží určení způsobu.
Zatímco v češtině je přechodník řídký a výrazně knižní (většinou se nahrazuje větou vedlejší, srov. ekvivalenty příkladů), v angličtině jsou vazby s přítomným participiem běžné v jazyce psaném i mluveném. V jazyce psaném se nadto nezřídka vyskytují i vazby s participiem perfekta.
Obdobnou vazbu tvoří i participium minulé, např. Exhausted by the day's strenuous activities, he stretched himself on the rug in front of the fire. Vyčerpán celodenní namáhavou činností, natáhl se na koberec před krbem. First published in 1943, the book is still selling in the English speaking world. (Moore 127) Prvně uveřejněna v r. 1943, v anglicky mluvícím světě se (ta) kniha stále prodává.