13.41.25 Příslovečné určení původu a původce

Příslovečné určení vyjadřuje původ v případech jako the meadow smelled of hay louka voněla senem (viz 13.23.21a), the blouse is made of silk blůza je z hedvábí, the cottage is build of wood domek je ze dřeva, his hands were smeared with grease měl ruce zašpiněné od mastnoty, he made a hut out of old planks postavil si chatu ze starých prken apod. Příslovečné určení původu někdy alternuje s předmětem (viz 13.41.23f).
Životný původce vyjadřuje opak recipienta (viz 13.32), např. have you heard from your publisher? máte zprávu od svého nakladatele?, he borrowed the camera from his brother vypůjčil si fotoaparát od bratra, it's a present from my parents je to dárek od mých rodičů. Na rozdíl od češtiny se původce vyjadřuje též předložkou by, srov. a composition by Britten skladba od Brittena, a play by Shakespeare hra od Shakespeara.
Funkci činitelského původce děje má v pasivu podmět aktiva, např. I was accosted by a passer-by byl jsem osloven mimojdoucím chodcem (viz 8.84.22b).
Příslovečné určení původce stojí zpravidla na konci. Počáteční postavení se vyskytuje jen při kontrastu nebo vytčení.