13.1 Podmět

Podmět je základní větný člen, který na rozdíl od ostatních jmenných větných členů je pro stavbu anglické věty nezbytný. Bezpodmětové (jednočlenné slovesné) věty v angličtině neexistují (viz 12.3). Věty s nevyjádřeným podmětem (tj podmětem nevyjádřeným zvláštním slovem, avšak indikovaným slovesným tvarem a větnou strukturou), které představují větnou strukturu dvojčlennou jsou v angličtině omezeny na rozkazovací věty 2. os. (např. wipe your feet očistěte si obuv, viz 12.13). Všude jinde je podmět vyjádřen (substantivem nebo zájmenem) nebo jde o elipsu. Srovnej následující příklady, v nichž je v české větě podmět indikován pouze slovesnou koncovkou, kdežto v angličtině musí být vyjádřen: We do not distinguish colours under poor lighting conditions. (Mackay 63) Za špatných světelných podmínek barvy nerozlišujeme. What do you suggest then? (Adams 47) Co tedy navrhuješ?
Podmět může s přísudkem vytvářet větu bez přítomnosti dalších větných členů, např. examples abound příkladů je hojnost (větný typ S-V, viz 12.22.11).