6.1 Morfologická charakteristika adjektiva

Adjektivum vyjadřuje vlastnost, kvalitu nebo vztah (k předmětu, od jehož názvu je odvozeno). Morfologicky se v angličtině vyznačuje účastí ve stupňování. Na rozdíl od českého adjektiva je nesklonné a nerozlišuje rod a číslo, srov. sincere admiration upřímný obdiv – words of sincere admiration slova upřímného obdivu; a sincere wish upřímné přání – sincere regret upřímná lítost; strict rules přísná pravidla – to conform to strict rules podřídit se přísným pravidlům.
Po stránce slovotvorné jsou slovnědruhově charakterizována pouze adjektiva zakončená specificky adjektivními sufixy jako -ous, -able, -ible, -ive aj., např. envious závistivý, insufferable nesnesitlený, extensive rozsáhlý. Některé adjektivní sufixy se však vyskytují i u jiných slovních druhů (viz 2.1) a neodvozená adjektiva, kterých je značný počet, jako slovní druh distinktivní formu nemají, srov. deaf hluchý, proud pyšný, rude hrubý, large velký, short krátký, soft měkký, shallow mělký, mild mírný aj .
Účast ve stupňování sama o sobě k vymezení adjektiva jako slovního druhu nestačí, neboť jednak se nestupňují pouze adjektiva, nýbrž i adverbia, a jednak se stupňování adjektiv neuplatňuje obecně. Stupňovat se mohou pouze adjektiva, která vyjadřují stupňovatelnou vlastnost jako např. wise moudrý, likely pravděpodobný, similar podobný. Adjektiva označující absolutní vlastnost nebo látku jako blind slepý, wooden dřevěný apod. a adjektiva vztahová např. annual roční, municipal městský, spatial prostorový apod. se nestupňují.