16 Souvětí

Souvětí je syntakticko-sémantická jednotka skládající se z dvou či více vět. Začleněnost jednotlivých vět do souvětí je indikována intonací, spojkami, relativy a tázacími slovy; v angličtině kromě toho v některých případech inverzí a juxtapozicí.
Jsou-li věty konstituující souvětí na sobě syntakticky nezávislé, tj. jsou-li rovnoprávnými složkami souvětí, jsou spjaty vztahem koordinace a vytvářejí souvětí souřadné (parataktické). Je-li jedna věta podřízena druhé, jde o vztah syntaktické závislosti, subordinace, jímž vzniká souvětí podřadné (hypotaktické). Rozdíl mezi koordinací a subordinací spočívá též v tom, že subordinační vztah je omezen na dva členy, kdežto koordinačním vztahem mohou být spojeny členy tři i více. Souvětí skládající se ze tří a více vět je souvětí složené (složité).
Věty mohou být spojeny i asyndeticky (bezespoječně), např. The demand for consumer durables is fairly elastic: in times of austerity one can forget about a new automobile or refrigerator very easily. (Jones 292–293) Poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby je dost pružná: v dobách uskrovnění se na nové auto nebo ledničku zapomene docela snadno.
Věta může být do jiné věty vložena nebo k ní připojena též parenteticky (u vět komentujících), např. Our children, I am sorry to say, have little respect for authority. Naše děti, musím bohužel doznat, si autority moc neváží. (Viz 16.21.12, pozn. 1.)