2.25 Strukturní dvojznačnosti

Formální nevyhraněnost anglických slovních druhů je ve větném kontextu většinou odstraněna přítomností funkčních (gramatických) slov specifických pro jednotlivé slovní druhy (např. členu u substantiva, pomocných a/nebo modálních sloves u slovesa) a často též flexí. Morfologická charakteristika větného členu však mnohdy schází, neboť anglická flexe je chudá a flektivní morfémy se vyznačují značnou homonymií. Funkční a gramatická slova pak kromě přísudku nejsou specifická pro jediný větný člen. Důležitým faktorem větněčlenské platnosti slovního druhu je proto jeho syntaktická pozice. Ustálenost anglického slovosledu s gramatickou funkcí je právě důsledek toho, že značná část anglické slovní zásoby není ve větě slovnědruhově a morfologicky dostatečně charakterizována. Chybí-li gramatická (funkční) slova, jak tomu bývá zejména v jazyce novinových titulků a telegrafickém stylu, a připouští-li syntaktická pozice více než jeden slovní druh, dochází k strukturní dvojznačnosti. Na ní se zakládá např. starý vtip Spring in the air!Why should I?, v němž mluvčí sděluje, že je jaro (spring) ve vzduchu, kdežto posluchač slovo spring interpretuje jako imperativ slovesa spring, tedy „Vyskoč“, na což odpovídá „Proč bych vyskakoval?“. Podobně telegram formulovaný Ship sails today může znamenat (1) Loď odjíždí dnes, (2) Pošlete plachty dnes. V psaném jazyce They can fish může znamenat (1) Mohou rybařit, (2) Konzervují ryby. (V mluveném jazyce má modální can zpravidla redukovanou výslovnost.) I známý příklad Flying planes can be dangerous se zakládá na slovnědruhové a gramatické neurčitosti slova flying: (1) adjektivum (participium) – Letící letadla mohou být nebezpečná, (2) substantivum (gerundium) – Řízení letadel může být nebezpečné. Nerozlišení adjektiva a adverbia může vést k dvojznačnosti po slovesech, která fungují jednak jako lexikální, jednak jako sponová (viz 13.23.21a), srov. The boy looked quicker than the girl. (1) Chlapec vypadal rychlejší (živější) než dívka. (2) Chlapec se podíval rychleji než dívka.