8.62.5 Slovesa reflexivní

Zvláštní typ tranzitivnosti nastává při koreferenci podmětu a předmětu (slovesa reflexivní), např. distinguish oneself vyznamenat se, disguise oneself (as) přestrojit se (za), excuse oneself omluvit se, hurt oneself ublížit si, content oneself (with) spokojit se (s čím) aj. Na rozdíl od češtiny, v níž má zvratná částice různé funkce, reflexivní slovesa v angličtině představují jeden typ, tranzitivní sloveso s reflexivním předmětem (viz 13.31.34).
Zvláštní skupinu reflexivních sloves tvoří slovesa označující různé činnosti vykonávané na vlastním těle, tzv. vlastní slovesa reflexívní: mýt se, holit se, koupat se, sprchovat se, obléci se apod. U těchto sloves je v angličtině vyjadřování reflexivnosti fakultativní: I washed (myself) umyl jsem se, he shaved (himself) oholil se, she bathed (herself) vykoupala se, I showered and dressed (myself) osprchovala jsem se a oblékla se, stop scratching (yourself) přestaň se škrábat apod. Obvyklejší forma vlastních reflexiv je bez zvratného zájmena.
Také u některých jiných sloves je vyjadřování reflexivnosti fakultativní (bez významové diferenciace), např. hide (oneself) skrýt se, prepare (oneself) připravit se, double (oneself) zdvojnásobit se, surrender (oneself) vzdát se aj.

Poznámka: Česká vlastní reflexiva typu dativního přát si, koupit si, vybrat si, vypůjčit si apod. v angličtině odpovídají buď slovesům nereflexivním, srov. wish, buy, choose, borrow, nebo pokud mají dativ posesivní, projevuje se u přímého předmětu jako posesivní determinace, např. wash one's hands umýt si ruce, bathe one's feet koupat si nohy, wipe one's forehead utřít si čelo, put one one's glasses nasadit si brýle, brush one's hair kartáčovat si vlasy apod. Je-li třeba vyjádřit koreferenčního recipienta, má formu zvratného zájmena, např. I bought myself a few trifles koupil jsem si (pro sebe) několik maličkostí apod.

U některých sloves připouštějících fakultativní užití zvratného zájmena jeho přítomnost implikuje děj záměrný, popř. děj, k jehož realizaci je třeba vynaložit úsilí, srov. dry uschnout, oschnout – dry oneself osušit se, nechat se oschnout, she recovered from her illness zotavila se z nemoci – she sat down and tried to recover herself sedla si a snažila se vzpamatovat (uklidnit) se, I got into the right psychological state dostal jsem se do správného psychologického stavu – I got myself into the right psychological state přivedl jsem se do správného psychologického stavu, she never tires of talking nikdy se neunaví mluvením – don't tire yourself (after your illness) neunavuj se (po své nemoci) aj.
Slovesa vyjadřující nezáměrnou činnost vyjadřují v angličtině reflexivní vztah zčásti pomocí reflexivního zájmena (stejně jako slovesa vyjadřující činnost záměrnou), srov. prick oneself píchnout se, soil oneself ušpinit se, injure oneself zranit se, enjoy oneself bavit se, užívat si, betray oneself prozradit se, stejně jako introduce oneself představit se, devote oneself (to) věnovat se (čemu), adapt oneself přizpůsobit se (některá z těchto sloves jsou z hlediska záměrnosti děje neutrální), zčásti slovesům intranzitivním, např. drown utopit se, choke, suffocate dusit se, cheer up rozveselit se, worry trápit se, wake vzbudit se, a často též vazbě slovesa get (spony typu become, viz 8.61) s minulým příčestím: get lost ztratit se, get married vdát se, oženit se, get excited/upset rozčílit se, get drowned utopit se. Jak ukazuje poslední příklad, někdy různé způsoby vyjádření reflexivnosti u téhož slovesa alternují: she dressedgot dresseddressed herself (bez zřetelného významového rozdílu); jindy s diferenciací: he drowned himself/killed himself utopil se/zabil se (spáchal sebevraždu) – he drowned/was (got) drowned/killed utopil se/zabil se (např. nešťastnou náhodou).
České reflexivum jako prostředek reciprocity odpovídá v angličtině buď zájmenu vzájemnostnímu, např. support each other podporovat se navzájem (viz 4.32) nebo se nevyjadřuje, např. meet potkat se, setkat se, part rozejít se, embrace objemout se, kiss políbit se, popř. je reciproční zájmeno fakultativní, např. overlap (one another) překrývat se, přesahovat, resemble (each other) podobat se.
V obou jazycích jsou reflexiva tantum (slovesa mající jen reflexivní formu), avšak jednotlivé případy si neodpovídají, srov. dívat se look, smát se laugh, usmívat se smile, snažit se try, divit se wonder, všimnout si notice, vyskytnout se occur aj. Anglických reflexiv tantum je málo, např. absent oneself vzdálit se, betake oneself odebrat se, busy oneself (with) zaměstnávat se (čím), avail oneself (of) využít čeho, demean oneself (to) snížit se (k čemu), perjure oneself křivě přísahat, pride oneself (on) pyšnit se (čím). Skoro všechna tato slovesa jsou příznačná pro vyšší, formální styl.

Poznámka: V češtině je reflexivní částice někdy prostředkem rozlišujícím lexikální význam slovesa. V tomto případě jsou v angličtině různá slovesa, srov. hádat guess – hádat se quarrel, leknout die – leknout se get frightened, objevit discover – objevit se appear, prát wash – prát se fight, vážit weigh – vážit si respect, esteem aj.