Vztahy mezi sémantikou a aktuálním členěním větným z pohledu anglistických členů Pražského lingvistického kroužku

V časopise:

Číslo v periodiku: 
1-2
Ročník: 
69

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
67-77
ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
libuse.duskova@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Based on the generally recognized close relationship between functional sentence perspective (FSP) and semantics, this paper concentrates on the treatment of the semantic component of this relationship in the works of Vilém Mathesius, Bohumil Trnka and members of the Brno school. While Mathesius laid the foundations of the theory, Trnka touched upon it only in a general outline. A detailed elaboration of the semantic aspect has been presented within his theoretical framework by Jan Firbas, who treats the relationship of FSP to semantics in terms of a dual semantics, static and dynamic. In the works of his colleagues and followers, this approach has been extended to more complex structures, and accordingly somewhat modified. This paper draws attention to the question of whether the specific FSP semantics entirely cancels differing sentence semantics or whether the latter still plays a role and the two can be brought into agreement.

Bibliografie: 

ADAM, M. (2003): Religious Text: The Thematic and Rhematic Layers Within a Distributional Macrofield. Unpublished doctoral dissertation. Brno: Masarykova univerzita.
DANEŠ, F. (1964): A three-level approach to syntax. In: J. Vachek (éd.), Travaux linguistiques de Prague, l: L’École de Prague d'aujourd’hui. Prague: Éditions de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences, s. 225-240.
DANES, F. (1974): Functional sentence perspective and the organization of the text. In: F. Daneš (ed.), Papers on Functional Sentence Perspective. Prague: Academia, s. 106-128.
DUŠKOVÁ, L. (2004): Syntactic constancy of the subject complement, Part 1: A comparison between Czech and English. Linguistica Pragensia, 14, s. 57-71.
DUŠKOVÁ, L. (2005a): Syntactic constancy of the subject complement, Part 2: A comparison between English and Czech. Linguistica Pragensia, 15, s. 1-17.
DUŠKOVÁ, L. (2005b): From the heritage of Vilém Mathesius and Jan Firbas: syntax in the service of FSP. In: Theory and Practice in English Studies, 3: Proceedings from the 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masaryk University, s. 7-23.
FIRBAS, J. (1966): Non-thematic subjects in contemporary English. In: J. Vachek (ed.), Travaux linguistiques de Prague, 2: Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Praha: Academia, s. 239-256.
FIRBAS, J. (1991): On some basic issues of the theory of functional sentence perspective III. In: Brno Studies in English, 19. Brno: Masarykova univerzita, s. 77-92.
FIRBAS, J. (1992): Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press.
GRZEGORE, M. (1984): Thematization in English and Polish. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mic- kiewicza.
HAJIČOVÁ, E. (1993): Issues of Sentence Structure and Discourse Patterns. Praha: Charles University.
HAJIČOVÁ, E. (1994): Topic/Focus and related research. In: P. A. Luelsdorff (ed.), The Prague School of Structural and Functional Linguistics. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins, s. 245-275.
HAJIČOVÁ, E. - PARTEE, B. H. - SGALL, P. (1998): Topic-Focus Articulation, Tripartite Structures, and Semantic Content. Dordrecht: Kluwer.
CHAMONIKOLASOVÁ, J. - Adam, M. (2005): The presentation scale in the theory of functional sentence perspective. In: J. Čermák - A. Klégr - M. Malá - P. Šaldová (eds.), Patterns. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Kruh moderních filologů, s. 59-69.
MATHESIUS, V. (1947): O funkci podmětu. In: V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, s. 277-285.
MATHESIUS, V. (1961): Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
QUIRK, R. - GREENBAUM, S. - LEECH, G. - SVARTVIK, J. (1985): A Comprehensive Grammar of the English Language. Londýn: Longman.
SGALL, P. (2002): Moravská a pražská (malostranská) koncepce aktuálního členění. In: Z. Hladká - P. Karlík (eds.), Čeština - univerzália a specifika, 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 51-58.
SGALL, P. - HAJIČOVA, E. - BURÁŇOVÁ, E. (1980): Aktuální členění v češtině. Praha: Academia.
SVOBODA, A. (1989): Kapitoly z funkční syntaxe. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
SVOBODA, A. (2005): Firbasian semantic scales and comparative studies. In: J. Čermák - A. Klégr - M. Malá - P. Šaldová (eds.), Patterns. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Kruh moderních filologů, s. 217-229.
TRNKA, B. (1954): Rozbor nynější spisovné angličtiny, 2: Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
TRNKA, B. (1956): Rozbor nynější spisovné angličtiny, 3: Syntaxe jména a jmenných tvarů slovesných. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
TRNKA, B. (1967): Rozbor nynější spisovné angličtiny, 1: Rozbor fonologický. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
TRNKA, B. (1982): Selected Papers in Structural Linguistics. Ed. Vilém Fried. Berlin - New York - Amsterdam: Mouton.
TRNKA, B. (1990): Kapitoly z funkční jazykovědy / Studies in Functional Linguistics. Praha: Univerzita Karlova.