Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
130-137
ISBN/ISSN: 
978-80-210-5774-6 (vyhledej v knihovnách)

Jazyk:

Kontakt: 
martinadamcz@gmail.com
Abstrakt: 

Příspěvek představuje metodologii a vybrané výsledky výzkumu promluv učitele a zejména žáků ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Budou představeny zejména kategoriální systémy vytvořené pro potřeby prezentovaného výzkumu, zaměřené na zjištění proporcí využívání mateřského a cílového jazyka a na postižení povahy anglických promluv žáků v reálné výuce. V teoretické rovině se výzkum opírá o koncept komunikačního přístupu ve výuce cizích jazyků. Hlavní metodou sběru dat bylo zprostředkované pozorování (videostudie). Analyzováno bylo 79 vyučovacích hodin, jednotkou analýzy byl 10vteřinový interval. Z výsledků vyplývá, že existují značné rozdíly v tom, jakým způsobem je výuka organizována jednotlivými učiteli a jaké příležitosti k mluvení žákům výuka nabízí.

Bibliografie: 

Betáková, L. (2010). Discourse and interaction in English language teaching. Praha: PdF UK v Praze.
Hanušová, S., Najvarová, V., Najvar, P., Adam, P., & Homolka, S. (v tisku). Analýza žákovských promluv ve výuce anglického jazyka: vybrané výsledky CPV videostudie anglického jazyka.
Hatch, E. & Long M. H. (1980). Discourse analysis, What’s that? In D. Larsen-Freeman (Ed.), Discourse analysis in second language research. Newbury House: Rowley, Massachusetts.
Christie, F. (2002). Classroom discourse analysis. London: Continuum.
Janík, T., & Najvar, P. (2008). Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2(1), 7–28.
Johnson, K. E. (1995). Understanding communication in second language classrooms. Cambridge: University Press.
Littlewood, W. (1994). Communicative language teaching. Cambridge: CUP.
Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 73–91.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2010). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
Šebestová, S. (2009). Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka. In T. Janík, V. Švec et al. K perspektivám školního vzdělávání (pp. 193–208). Brno: Paido.
Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základních škol. Studia paedagogica, 16(1), 9–46.