Finite and Participial Postmodifiers in Fiction and Academic Prose

Rok vydání:

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
pavlina.saldova@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Předložena disertační práce srovnává dva typy postmodifikačních konstrukcí v angličtině - finitní věty vztažné na straně jedné a participiální věty na straně druhé. Srovnáni vychází z faktu, že obě konstrukce představuji větnou realizaci téhož větného členu, tj. postmodifikátoru v rámci substantivní fráze. Cílem teto práce je podat detailnější popis charakteru a užití obou konstrukcí, a to jak z hlediska systémových vztahů (vzájemné zaměnitelnosti), tak z hlediska výskytu v různých stylech, a s tim souvisejících funkcí. Práce je rozvržena na do tři hlavních časti: teoretického úvodu (kapitola 2), který podává přehled vlastností obou typů vět a poznatky o jejich vzájemném vztahu, jak jsou popsány v literatuře; hlavni časti (kapitoly 3-6) ; a časti závěrečné v kapitole 7.

Bibliografie: 

ALLERTON, D.J. (1982) Valency and the English Verb, London: Academic Press.
ANDERSSON, Evert (1985) On Verb Complementation in Written English, Lund: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB.
BACHE, Carl & LEIF K. Jakobsen (1980) ‘On the distinction between restrictive and non-restrictive relative clauses in Modern English’, Lingua 52, 243-267.
BAUER, Laurie (1983) English Word Formation, Cambridge: University Press.
BHATT, Rajesh (1999) Covert Modality in Non-finite Contexts, A Dissertation, The University of Pennsylvania.
BIBER, Douglas (1988) Variation across speech and writing, Cambridge: University Press.
BIBER, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad & Edward Finegan (1999) Longman Grammar o f Spoken and Written English, Harlow: Longman.
BIRENBAUM, Y. G. (1981) ‘On relative subordinate clauses’, Philologica Pragensia 24, 13-21.
BROWN, Gillian & George Yule (1983) Discourse Analysis, Cambridge: University Press.
COLLINS, Peter C. (1991) Cleft and Pseudo-Cleft Constructions in English, London: Routledge.
CRYSTAL, David (1997) A Dictionary o f Linguistics and Phonetics, Oxford: Blackwell.
CURME, George O. (1931) Syntax, A Grammar o f the English Language, 3, Boston: D.C. Heath and Company.
DECLERK, Renaat (1991) Tense in English: Its structure and use in discourse, London: Routledge.
DEPRAETERE, Use (1994a) ‘Factors requiring, promoting and excluding the use o f a (non-) restrictive relative clause’, Leuvense Bijdragen 83, 433-458.
DEPRAETERE, Use (1994b) ‘Some observations on the expression o f temporal relations in future-time relative clauses’, Linguistics 32, 459-473.
DEPRAETERE, Use (1996) ‘Foregrounding in English relative clauses’, Linguistics 34, 699-731.
DUŠKOVÁ Libuše (1999a) Studies in the English Language, Part I, Praha: Karolinum-Charles University Press.
DUŠKOVÁ, Libuše (1999b) Studies in the English Language, Part II, Praha: Karolinum-Charles University Press.
DUŠKOVÁ, Libuše a kol. (1994) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny [A Grammar of Contemporary English against the Background of Czech], Praha: Academia.
EHRLICH, S. (1987) ‘Aspect, foregrounding and point of view’, Text 7, 363-376.
ERDMANN, Peter (1990) Discourse and Grammar: Focussing and defocussing in English,Tubingen: Max Niemeyer Verlag.
FAIRCLOUGH, Norman (1973) ‘Relative Clauses and Performative Verbs’, Linguistic Inquiry 4(4), 526-531.
FIALOVÁ, Pavlina (1996) Restrictive and Nonrestrictive Relative Clauses and the Transition between Them, diploma thesis, PedF JU Česke Budějovice.
FILIP, Hana, Michael K. Tanenhaus, Gregory N. Carlson, Paul D. Allopenna & Joshua Blatt (2002) 'Reduced Relatives Judged Hard Require Constraint-Based Analyses’, in Susanne Stevenson & Paola Merlo (eds), The Lexical Basis of Sentence Processing: Formal, computational and experimental issues, Natural Language Processing 4,Amsterodam: John Benjamins, 255-279.
FOX, Barbara A. & Sandra A. Thompson (1990) ‘A discourse explanation of the grammar of relative clauses in English conversation’, Language 66 (2), 297-316.
FOX, Barbara A. (1993) Discourse structure and anaphora: Written and conversational English, Cambridge: University Press.
GREEN, Georgia M. (1996) Pragmatics and Natural Language Understanding, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
GREENBAUM, Sidney (1988) 'Syntactic Devices for Compression in English’, in J. Klegraf and D. Nehls (eds), Essays on the English Language and Applied Linguistics, Heidelberg: Julius Groos, 3-10.
HAAN, Pieter de (1987) ‘Relative clauses in indefinite noun phrases’, English Studies 2, 171- 189.
HALLIDAY, M. A. K. & Ruqaiya Hasan (1976) Cohesion in English, London: Longman.
HALLIDAY, M. A. K. (1985) An Introduction to Functional Grammar, London: Edward Arnold.
HLADKÝ, Josef (1961) ‘Remarks on complex condensation phenomena is some English and Czech contexts’, Brno Studies in English 3, 105-118.
HOPPER, Paul J. (1979) 'Aspect and foregrounding in discourse’, in T. Givon (ed.), Syntax and Semantics, vol. 12: Discourse and Syntax, New York: Academic Press, 213-241.
HUCKIN, T.. E. Curtin & D. Graham (1986) ‘Prescriptive Linguistics and Plain English: The Case o f “Whiz-deletions” ’, Visible Language XX (2), 174-187.
HUDDLESTON. Rodney & Geoffrey K. Pullum (2002) The Cambridge Grammar o f the English Language, Cambridge: University Press.
HUDDLESTON, Rodney (1971a) The sentence in written English: A Syntactic Study Based on an Analysis o f Scientific Texts, Cambridge: University Press.
HUDDLESTON. Rodney (1971b) ‘A Problem in Relative Clause Reduction’, Linguistic Inquiry 2 (1), 115-116.
HUDDLESTON. Rodney (1984) Introduction to the grammar o f English, Cambridge: University Press.
HUDSON, R. A. (1973) ‘Tense and Time Reference in Reduced Relative Clauses’, Linguistic Inquiry 4 (2), 251-256.
JESPERSEN, Otto (1961) A Modern English Grammar on Historical Principles, vol. 3. London.
KJELLMER, Goran (1988) “ ‘What a night on which to die!" On asymmetry in English relative clauses'. English Studies 6, 559-568.
KLÉGR, Aleš (2002) English Complex Prepositions of the Type 'in spite of and Analogous Sequences: A Study & Dictionary, Praha: Charles University in Prague – The Karolinum Press.
KORTMANN, Berndt (1991) Free Adjuncts and Absolutes in English, London: Routledge.
KUTRYB, Carol E. (1997) Differences between full and reduced relative clauses, A Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.
LAMBRECHT, Knud (1994) Information Structure and Sentence Form, Cambridge: University Press.
LEECH, Geoffrey (1971) Meaning and the English verb, London: Longman.
LEECH, Geoffrey N. & Michael H. Short (1981) Style in Fiction: A linguistic introduction to English fictional prose, London: Longman.
LIPKA, Leonhard (1990) An Outline of English Lexicology, Tubingen: Max Niemeyer Verlag.
LUCAS, M. A. (1974) ‘The surface structure of relative clauses’, Linguistics, An International Review !39, The Hague-Paris: Mouton, 83-120.
LUTZ, William D. (2003) 'Rules for Writing Plain English’, Charles University, 18 March 2004
LYONS, John (1977) Semantics, Cambridge: University Press.
MALÁ, Markéta (2003) 'Prepositions or Conjunctions: “after”, “before”, “since”, “till”, “until” ', in Anna Grmelova and Mark Farrell (eds), Prague Conference on Linguistics and Literary Studies, 10 May 2002, Proceedings, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogicka fakulta, 51-60.
MALÁ, Markéta (2004a) ‘The Subject in Participial Adverbial Clauses’, Linguistica Pragensia 14 (2). 72-89.
MALÁ, Markéta (2004b) ‘Abbreviated adverbial temporal clauses introduced by subordinators’, Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2 (2002). Prague Studies in English XXIII, Praha: Charles University in Prague - The Karolinum Press, 127-144.
MATHESIUS, Vilem (1975) A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis, Prague: Academia.
MATTHEWS, Peter H. (1981) Syntax, Cambridge: University Press.
MEDLEY, R. M. (1999) 'Review of “The Tense System in English Relative Clauses” by Use Depraetere’, Journal o f English Linguistics, 27 (1), 75-78.
MEYER, Charles F. (1992) Apposition in Contemporary English, Cambridge: University Press.
NILSSON, T. (2001) Noun Phrases in British Travel Texts. A corpus ~based study, an abstract of a Dissertation, Uppsala University. Charles University, 20 October 2004

NOSEK, Jiři (1960) ‘Relative clauses in Modern English’, Philologica Pragensia 3, 85-104.
NOSEK, Jiři (1964) 'Notes on syntactic condensation in Modern English’, Travaux linguistiques de Prague 1, 281-288.
Oxford Compendium 3.0 (1995), CD-ROM, Oxford University Press.
PINKER, Steven (1994) The Language Instinct, New York: HarperCollins Publishers.
POLDAUF, Ivan (1955) ‘Vztažne věty v angličtině a češtině’, Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Jazyk a literatura II, 159-194.
QUIRK, Randolph (1957) 'Relative Clauses in Educated Spoken English’, English Studies 38, 97-109.
QUIRK, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech & Jan Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.
RADFORD, Andrew (1997) Syntactic theory and the structure o f English: A minimalist approach, Cambridge: University Press.
ROHDENBURG, Gunter (1996) 'Cognitive complexity and increased grammatical explicitness in English’, Cognitive Linguistics 7-2, 149-182.
ROSS, John Robert (1972) 'Doubl-ing’ Linguistic Inquiry 3, 61-86.
ŠALDOVÁ, Pavlína (2000) ‘Adnominal relative clauses vs participial postmodification’. Acta Universitatis Carolinae - Philologica 5 (1997), Prague Studies in English XXII. Praha: Charles University in Prague - The Karolinum Press, 117-140.
ŠALDOVÁ, Pavlina (forthcoming) 'The function of relative clauses (in comparison with postmodifying participles): FOREGROUNDING’.
SMITH, Carlota S. (1964) 'Determiners and relative clauses in a generative grammar of English’, Language 40. 37-52.
SVARTVIK, Jan (1966) On voice in the English verb, The Hague: Mouton.
SWAN, Michael (1980) Practical English Usage, Oxford: University Press.
TAGLICHT, J. (1977) ‘Relative Clauses as Postmodifiers: meaning, syntax and intonation’, in W.D. Bald & R. Ilson (eds), Studies in English Usage, Frankfurt.
TRUESWELL, John (1996) ‘The role of lexical frequency in syntactic ambiguity resolution", Journal of Memory and Language 35, 566-585.
TRUESWELL, John C. & Michael K. Tanenhaus (1991) ‘Tense, Temporal Context and Syntactic Ambiguity Resolution’, Language and Cognitive Processses 6 (4), 303-338.
VACHEK, Josef (1955) ‘Some Thoughts on the So-Called Complex Condesation in Modern English’, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A3, 63-71.
VANĚČKOVÁ, Dana (1997) ‘Adverbial Participial Constructions as a Style Marker’, Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2 (1996), Prague Studies in English XXI, Praha: Charles University in Prague - Karolinum, 179-197.
XTAG: A Lexicalized Tree Adjoining Grammar for English, Simon Fraser University, 30 November 2001