Béowulf

Autoři:

Překladatelé:

Vydavatel:

Místo vydání:

Rok vydání:

ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
jan.cermak@ff.cuni.cz

Klíčová slova:

Abstrakt: 

První výpravná (heroicko-elegická) báseň anglické literatury, kterou novodobí literární historici pojmenovali po jejím hlavním hrdinovi. Je to nejvýznamnější památka a v obecném povědomí i symbol nejstarší anglické literatury - písemnictví anglosaské Anglie (anglosaské období se tradičně vymezuje lety 449-1066). Tato báseň o 3 182 verších se dochovala v jediném rukopise z období kolem r. 1000. Místo a doba jejího vzniku (nejspíše někdy mezi lety 750-550), historie jejího textu i totožnost jejího tvůrce (spíše vzdělaný klerik nežli potulný zpěvák, rozhodně však křesťan) zůstávají i po bezmála dvou stoletích filologických a literárně-historických zkoumání neznáme.
Ač je skladba bezpochyby anglosaského původu, její děj se odehrává na území dnešního Švédska a Dánska někdy na přelomu 5. a 6. století po Kr. Béowulf, urozený válečník z kmene Geatů, se spolu se čtrnácti druhy přeplaví k dánskému dvoru krále Hrodgara, aby ho vysvobodil z područí netvora jménem Grendel, sídlícího v bažinách. Ten už dvanáct let noc co noc přepadá Hrodgarovu hodovní síň Heorot a pokaždé si odnáší krvavou kořist: třicet dánských válečníků. Béowulf Grendela po urputném boji v Heorotu smrtelně zraní a zažene na útěk. Vzápětí je nucen podstoupit další, ještě obtížnější souboj s Grendelovou matkou, jež chce pomstít smrt svého syna, a to v příbytku obou oblud na dně jezera či mořského fjordu. S pomocí zázračného meče, který tam najde, Béowulf zvítězí i podruhé. Posléze se, bohatě obdarován dánským králem, vrací domů. Druhá část skladby zachycuje Béowulfa v době, kdy už padesát let moudře panuje Geatům. Dějovým jádrem je jeho třetí- a poslední- velký zápas, tentokrát s ohnivým drakem. Drak, rozezlen krádeží zlatého poháru z pokladu, který od věků střeží ve skalní mohyle, pustoší geatskou říši. Souboj končí smrtí obou
protivníků. Zlato je pohřbeno spolu s Béowulfem, drakovo tělo shozeno z útesu do moře a Geatům, lidu bez krále, napříště hrozí války a poroba. Děj skladby vyrůstá ze starogermánských lidových pověstí a využívá motivů mytických a heroicko-legendámích (řada z nich se objevuje v literárních památkách germánského Severu po r. 1200). Vazba příběhu na historii je velmi sporá. Děj nepostupuje lineárně a nemá ani prvořadou důležitost: výpravný prvek je podřízen úvahovému. V nejobecnějším smyslu je Béowulf meditací o životě předků, v níž se mísí obdiv s lítostí-meditací o čase, kdy rané germánské bojové družiny dobývaly území pro nová kmenová království, kdy si
hrdinské ctnosti jako statečnost, věrnost a štědrost vysluhovaly chválu v písních a kdy k jejich nositelům, usilujícím o věčnou válečnickou slávu v bludném kruhu výbojů a pomst, dosud nedolehla radostná zvěst o křesťanské naději.

Bibliografie: 

1. Citované prameny:
Æneis (1970). Přeložil Otmar Vaňorný. Svoboda, Praha.
BEDE's Ecclesiastical History of the English People (1969). Vydali a přeložili B. Colgrave a R. A. B. Mynors. Clarendon Press, Oxford.
CONYBEARE, John J. (1826): Illustrations of Anglo-Saxon Poetry. Vyd. William D. Conybeare. Londýn.
ETTMULLER, Ludwig (1840): Beowulf: Heldengedicht des achten Jahrhunderts. Curych.
FRY, Donald W. (1974): Finnsburh: Fragment and Episode. Methuen, Londýn.
HOLTHAUSEN, Ferdinand (192g): Beowulf nebst dem Finnsburg-Bruchstück. I. Texte und Namenverzeichnis (Sechste Auflage). II. Einleitung, Glossar und Anmerkungen (Fünfte Auflage). Heidelberk.
CHAUCER, Geoffrey (1953): Canterburské povídky. Přeložil František Vrba. SNKLHU, Praha.
Jana MILTONA Ztracený ráj (1811). Přeložil Josef Jungmann. B. Haas, Praha.
KADEČKOVÁ, Helena (edice, překlad, komentář) (1988): Snorri Sturluson: Edda. Sága o Ynglinzích. Praha, Odeon.
KLAEBER, Frederick (1950): Beowulf and The Fight at Finnsburg. 3 vyd. D. C. Heath and Co., Boston.
KRAPP, G. P. - DOBBIE E. V. K. (1931-53): Anglo-Saxon Poetic Records. 6 sv. Columbia University Press, New York.
MALONE, Kemp (1963): The Nowell Codex: British Museum Cotton Vitellius A.xv, Second MS. Early English Manuscripts in Facsimile 12. Rosenkilde a Bagger, Kodaň.
MITCHELL, Bruce - ROBINSON, Fred C. (1998): Beowulf. An Edition with Relevant Shorter Texts. Basil Blackwell, Oxford.
Píseň o Cidovi (1994). Přeložil Miloslav Uličný. Práce, Praha.
Píseň o Rolandovi (1987). Přeložil Jiří Pelán. Odeon, Praha.
PLUMMER, Charles (1892-99): Two of the Saxon Chronicles Parallel, with supplementary extracts from the others. A revised text ... on the basis of an edition by John Earle, M. A. 2 sv. Clarendon Press, Oxford.
ŘEHOŘ z TOURSU (1986): O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Přeložil Jaromír Kind. Odeon, Praha.
Sága o Grettim (1957). Přeložil Ladislav Heger. SNKLHU, Praha.
Saxonis Gesta Danorum (1931). Vydali J. Olrik a H. Raeder. Kodaň.
SWANTON, Michael (1978/1982): Beowulf. 2., nezměněné vyd. Manchester University Press, Manchester.
TACITUS (1970): Germania (De origine et situ Germanorum). Vyd. E. Koestermann. Lipsko.
THORPE, Benjamin (1855): The Anglo-Saxon Poems of Beowulf, The Scop or Gleeman's Tale, and the Fight at Finnesburg. Oxford.
WRENN, C. L. - BOLTON, W. F. (1973): Beowulf with the Finnesburg Fragment. Harrap, Londyn.

2. Studie, na něž se odkazuje v komentářích a poznámkách k textu básně:
AARNE, A. - THOMPSON, S. (1964): The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. 2. upravené vydání, Helsinky.
BENSON, Larry D. (1967): „The Pagan Coloring of Beowulf’. In: Old English Poetry: Fifteen Essays. Vyd. Robert P. Creed. Brown University Press, Providence, Rhode Island.
BERKHOUT, Carl (1973): „Beowulf 3123b: Under the Malice-Roof". Papers on Language and Literature 9, s. 428-431.
BLISS, Alan j. (1979): „Beowulf, Lines 3074-5." In: J. R. R. Tolkien Scholar and Storyteller in Memoriam. Vyd. Mary Saluová a Robert T. Farrell. Cornell University Press, Ithaca, s. 41-63.
BLOOMFIELD, Morton W. (1962): „Patristics and Old English Literature: Notes on Some Poems." Comparative Literature 14, s. 36-41.
BONJOUR, Adrien (1963): „The Beowulf Poet and The Tragic Muse". In: Studies in Old English Literature in Honor of A. C. Brodeur. Vyd. S. B. Greenfield. University of Oregon Press, Eugene, s. 129-136.
BRODEUR, Arthur C. (1959): The Art of Beowulf. Berkeley.
DONAHUE, Charles J. (1949 -51) : „Beowulf, Ireland, and the Natural Good". Traditio 7, s. 263-277.
DONAHUE, Charles J. (1965): „Beowulf and Christian Tradition: A Reconsideration from a Celtic Stance". Traditio 21, s. 55-116.
DONAHUE, Charles J. (1977): „Social Function and Literary Value in Beowulf. In: The Epic in Medieval Society: Aesthetic and Moral Values. Vyd. Harald Schollen Niemeyer, Tübingen, s. 382-390.
FRANKOVÁ, Roberta (1978): „Old Norse Court Poetry: The Drottkvætt Stanza". Islándico xlii, Cornell University Press, Ithaca a Londýn.
FRANKOVÁ, Roberta (1981): „Skaldic Verse and the Date of Beowulf'. In: The Dating of Beowulf. Vyd. C. Chase. Toronto Old English Series 6. University of Toronto Press in Association with the Center for Medieval Studies, University of Toronto, Toronto, s. 123- 140.
FRANKOVÁ, Roberta (1982): „The Beowulf Poet's Sense of History". In: The Wisdom of Poetry: Essays in Early English Literature in Honor of Morton W. Bloomfield. Vyd. Larry D. Benson a Siegfried Wenzel. Medieval Institute Publications. Western Michigan University, Kalamazoo, s. 53-65.
FRANKOVÁ, Roberta (1987): „Did Anglo-Saxon Audiences Have a Skaldic Tooth?" Scandinavian Studies 59, s. 338-355.
GARMONSWAY, G. N. - SIMPSONOVÁ, Jacqueline (1980): Beowulf and Its Analogues. J. M. Dent, Londýn, Melbourne a Toronto.
GOLDSMITHOVÁ, Margaret E. (1960): „The Christian Theme of Beowulf. Medium Avum 29, s. 81-101.
GOLDSMITHOVÁ, Margaret E. (1963): „The Christian Perspective in Beowulf'. In: Studies in Old English Literature in Honour o f Arthur G. Brodeur. Vyd. S. B. Greenfield. University of Oregon Press, Eugene, s. 71-91.
GOLDSMITHOVÁ, Margaret E. (1964): „The Choice in Beowulf'. Neophilologus 48, s. 60-72.
GOLDSMITHOVÁ, Margaret E. (1970): The Mode and Meaning of Beowulf. Athlone Press, Londýn.
GREENFIELD, Stanley B. (1985): „Beowulf and the Judgment of the Righteous". In: Learning and Literature in Anglo-Saxon England. Studies Presented to Peter Clemoes on the Occasion of His 65th Birthday. Vyd. M. Lapidge a H. Gneuss. Cambridge University Press, Cambridge, s. 393-409.
HUPPE, Bernard E (1975): „The Concept of the Hero in the Early Middle Ages". In: Concepts of the Hero in the Middle Ages and the Renaissance. Vyd. Norman T. Burns a Christopher J. Reagan. State University of New York Press, Albany, s. 1-26.
CHAMBERS, R. W. (1959): Beowulf. An Introduction to the Study o f the Poem. 3. vyd., doplněné C. L. Wrennem. Cambridge University Press, Cambridge.
KASKE, Robert E. (1958/1963): „Sapientia et Fortitudo As The Controlling Theme of Beowulf. Studies in Philology 55, s. 423-457. Přetištěno in: An Anthology of Beowulf Criticism. Vyd. L. E. Nicholson. University of Notre Dame Press (Indiana), s. 269-311.
KASKE, Robert E. (1959): „The Sigemund-Heremod and Hama-Hygelac Passages in Beowulf". Publications of the Modern Language Association of America 74, s. 489-494.
KASKE, Robert E. (1968): „Beowulf. In: Critical Approaches to Six Major English Works: Beowulf to Paradise Lost. Vyd. Robert M. Lumiansky a Herschel Baker. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, s. 3-40.
KASKE, Robert E. (1976): „Hrodgar's Sermon". Old English Newsletter 10, Č. 1, s. 6-7.
KIERNAN, Kevin S. (1981): „Beowulf" and the „Beowulf" Manuscript. Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey.
KIERNAN, Kevin S. (1986): „The Thorkelin Transcripts of 'Beowulf'". Anglistica 25. Rosenkilde a Bagger, Kodaň.
KIERNAN, Kevin S. (1986/1995): „The Legacy of Wiglaf: Saving a Wounded Beowulf'. The Kentucky Review 6, s. 27-44. Přetištěno in: Beowulf: Basic Readings. Vyd. Peter S. Baker. Basic Readings in Anglo-Saxon England, vol. 1. Garland Reference Library of the Humanities, vol. 1431. Garland Publishing, New York a Londýn, s. 195-218.
LAPIDGE, Michael (1982): „Beowulf, Aldhelm, The Liber Monstrorum and Wessex". Studi Medievali, 3d Serie Anno 23, Fase. I, s. 151-192.
LAWRENCE, W. W. (1918): „The Dragon and his Lair in Beowulf. Publications of the Modern Language Association o f America 33, s. 547-583.
LEVÝ, Jiří (1983): Umění překladu. Panorama, Praha.
LEYERLE, John (1965): „Beowulf the Hero and the King". Medium Avum 34, s. 89-102.
MITCHELL, Bruce (1982): „Beowulf, Lines 3074-5: The Damnation of Beowulf?" Poetica (Tokio) 13, s. 15-26.
MÜLLENHOFF, Karl (1889): Beovulf: Untersuchungen über das anglesachsische Epos und die alteste Geschichte der germanischen Seevolker. Berlin.
PANZER, F. (1910): Studien zur germanischen Sagengeschichte, Teil 1: Beowulf. C. H. Beck, Mnichov.
POPE, John C. (1982): „The Existential Mysteries as Treated in Certain Passages of Our Older Poets". In: Acts of Interpretation: The Text in its Contexts, 7oo -1600 : Essays on Medieval and Renaissance Literature in Honor of E. Talbot Donaldson. Vyd. Mary J. Carruthersová a Elizabeth D. Kirková. Pilgrim, Norman, Oklahoma, s. 345-356.
POUND, Ezra (1981): The Music of Beowulf. Vydal F C. Robinson in Yale Literary Magazine, sv. 150, č. 1, s. 88-91.
ROBERTSON, Durant J. W„ Jr. (1951): „The Doctrine of Charity in Mediaeval Literary Gardens: A Topical Approach Through Symbolism and Allegory". Speculum 26, s. 24-49.
ROBINSON, Fred C. (1974): „Elements of the Marvellous in the Characterization of Beowulf-. A Reconsideration of the Textual Evidence". In: Old English Studies in Honor of J. C. Pope. Vyd. R. B. Burlin a E. B. Irving. University of Toronto Press, Toronto, s. 119-138.
ROBINSON, Fred C. (1983): „An Introduction to Beowulf. In: M. Osborn: Beowulf. A Verse Translation with Treasures of the Ancient North. University of California Press, s. xiv-xv.
ROBINSON, Fred C. (1985): Beowulf and the Appositive Style. The University of Tennessee Press: Knoxville.
ROBINSON, Fred C. (1993): „The Tomb of Beowulf". In: F. C. Robinson: The Tomb of Beowulf and Other Essays on Old English. Blackwell, Oxford a Cambridge, Massachussetts, s. 3-19.
SHIPPEY, Thomas A. (1972): Old English Verse. Hutchinson and Co., Londýn.
SCHUCKINC, Levin L. (1915): Untersuchungen zur Bedeutungslehre der angelsachsischen Dichtersprache. Germanische Bibliothek 11. C. Winter, Heidelberk.
SISAM, Kenneth (1953): Studies in Old English Literature. Clarendon Press, Oxford.
SISAM, Kenneth (1958): „Beowulf's Fight with the Dragon". Review of English Studies, n. s. 9, s. 129-140.
SISAM, Kenneth (1965): The Structure of Beowulf. Clarendon Press, Oxford.
SMITHERS, George V. (1951-2): „Five Notes on Old English Texts". English and Germanic Studies iv, s. 75-85.
STANLEY, Eric G. (1963/1987): „Hsedenra Hyht". In: Studies in Old English Literature in Honor of A. G. Brodeur, vyd. S. B. Greenfield. University of Oregon Press, Eugene, s. 136- 151. Přetištěno in: E. G. Stanley, A Collection of Papers with Emphasis on Old English Literature. Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, s. 192-209.
STANLEY, Eric G. (1994): In the Foreground: Beowulf. D. S. Brewer, Cambridge.
STORMS, Gottfrid (1974): „The Author of Beowulf'. Neuphilologische Mitteilungen 75, s. 11-39.
STRONG, Archibald T. (1925): Beowulf Translated into Modern English Verse. S předmluvou R. W. Chamberse. Londýn.
SWANTON, Michael (1977): „Heroes, Heroism and Heroic Literature". Essays and Studies by Members of the English Association 30, s. 1-2 1.
TOLKIEN, John R. R. (1936): „The Monsters and the Critics". Proceedings of the British Academy 1 1 , s. 245-295.
TOLKIEN, John R. R. (1936): „The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son". Essays and Studies by Members of the English Association 6, s. 1-18.
TOLKIEN, John R.. R. (1953): O pohádkách (On Fairy Tales, 1964). Překlad J. Čermák. Winston Smith, Praha.
TRNKA, Bohumil (1981): „The Beowulf Poem and Virgil's Aeneid". Poetica (Tokyo) 12, s. 150-156.
WHITELOCKOVÁ, Dorothy (1951): The Audience of Beowulf. Clarendon Press, Oxford.

3. Další práce uvádějící do historie anglosaské Anglie a staroanglické literatury:
CAMPBELL, James (vyd.) (1982): The Anglo-Saxons. Phaidon, Oxford.
GODDEN, Malcolm - LAPIDGE, Michael (vyd.) (1985): The Cambridge Companion to Old English Literature. Cambridge University Press, Cambridge.
GREENFIELD, Stanley B. - CALDER, Daniel C. (1986): A New Critical History of Old English Literature. With a Survey of the Anglo-Latin Background by M. Lapidge. New York University Press, New York a Londýn.
HUNTER BLAIR, Peter (1956): An Introduction to Anglo-Saxon England. Cambridge University Press, Cambridge.
KER, W. P. (1904): The Dark Ages. Blackwood, Edinburgh.
MATHESIUS, Vilém (1910): Dějiny literatury anglické v hlavních jejich proudech a představitelích. Část první: doba anglosaská. Nákladem vlastním, Praha.
MAYR-HARTING, Henry (1972): The Coming of Christianity to Anglo-Saxon England. B. T. Batsford, Londýn.
WHITELOCKOVÁ, Dorothy (1952): The Beginnings of English Society. Harmondsworth.

Vydání: 
1