Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso / Czech-English combinatory dictionary: noun and verb

Místo vydání:

Rok vydání:

ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Kontakt: 
ales.klegr@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Česko-anglický slovník spojení je nový typ překladového slovníku, který vychází z moderních poznatků o jazyce: text nevzniká skládáním jednotlivých slov, ale tvoříme jej z víceslovných komponentů, které máme uloženy v mysli jako jazykové jednotky. Slovník spojení řeší známý problém: tyto víceslovné jednotky (běžná a ustálená spojení, klišé, fráze, idiomy) známe v mateřském jazyce, ale neznáme je v cizím jazyce. Slovník spojeni je aktivní slovník: to znamená, že je určen především k vytváření cizojazyčného textu spise než k jeho porozumění. Jeho úloha začíná v okamžiku, kdy nám klasický překladový slovník nemůže pomoci. Slovník spojení obsahuje přes 90 000 spojení v češtině i v angličtině. Slovník spojení je oboustranný: součástí slovníku je Rejstřík anglických ekvivalentů, který dovoluje vycházet při práci se slovníkem nejen z češtiny, ale také z angličtiny. Slovník proto může pomoci anglicky mluvícímu uživateli při psaní českých textů.

Czech-English combinatory dictionary is a new type o f bilingual dictionary which draws on modern findings about language: text is not generated by putting together individual words; it is composed of multiple-word components stored in our mental lexicon as linguistic units. Combinatory dictionary resolves the old problem: we are familiar with these multiple-word units (collocations, clichés, phrases, idioms) in our mother tongue, but we do not know them in a foreign language. Combinatory dictionary is an active dictionary: it is intended for generating text in the other language rather than for its comprehension. Its moment comes when the classical bilingual dictionary cannot help us. Combinatory dictionary includes over 90 000 combinations in Czech and in English. Combinatory dictionary is bidirectional: it features Index of English equivalents which allows using the dictionary not only in translating from Czech, but also from English. As a result, the dictionary can help English-speaking users in writing Czech texts.

Bibliografie: 
Vydání: 
1