Homo Loquens

Alternativní název: 
Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie

Místo vydání:

Rok vydání:

ISBN/ISSN: 
978-80-7368-646-8 (vyhledej v knihovnách)

Typ publikace:

Jazyk:

Abstrakt: 

Učební materiál HOMO LOQUENS přináší v souladu se svým podtitulem vybrané kapitoly z lingvistické antropologie, tedy disciplíny, jež stojí na pomezí mezi jazykovědou, antropologií, ale také dalšími humanitními a společenskovědními obory. Základní strukturu textu tvoří tato témata: vztah mezi lingvistikou a antropologií; postavení lingvistické antropologie v systému humanitních věd; původ, vývoj a prostorové rozmístění jazyků; souvislosti mezi jazykem, kulturou a společností; vztah jazyka a kontextu; jazyka a myšlení, identity a ideologie. Knížku uzavírají pasáže definující význam a uplatnění lingvistické antropologie. Učebnice je určena posluchačům a učitelům všech filologických a kulturněvědních oborů a také dalším zájemcům o fungování jazyka v jeho kulturním rámci.

Bibliografie: 

Altmann, G. Výstup na babylonskou věž. Praha: Triáda, 2005.
Arendtová, H. Život ducha I – Myšlení. Praha: Aurora, 2001.
Augé, M. Antropologie současných světů. Brno: Atlantis, 1999.
Austin, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000.
Baar, V. Národy na prahu 21. století. Ostrava: Tilia, 2001.
Barthes, R. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.
Bartmiński, J. (ed.) Językowy obraz świata. Lublin: UMCS, 1991.
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: ČBS, 1996.
Boas, F. Handbook of American Indian Languages. Washington: GPO, 1911.
Breton, R. Atlas jazyků světa. Soužití v křehké rovnováze. Praha: Albatros, 2007.
Brown, P., Levinson, S. C. Politeness. Cambridge: CUP, 1987.
Brukner, J., Filip, J. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 2007.
Budil, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1999.
Budil, I. T. Od prvotního jazyka k rase. Praha: Academia, 2002.
Bühler, K. Sprachtheorie. Jena: Fischer, 1934.
Cavalli-Sforza, L. Génes, peuples et langues. Paříž: Odile Jakob, 1996.
Comrie, B. et al. Atlas jazyků. Praha: Metafora, 2007.
Copans, J. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál, 2001.
Crystal, D. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.
Crystal, D. English as a Global Language. Cambridge: CUP, 2003.
Cummins, J. Swain, M. Bilingualism in Education. London: Longman, 1986.
Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.
Černý, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.
Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.
Černý, J., Holeš, J. Sémiotika. Praha: Portál, 2004.
Čmejrková, S. et al. Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003.
Dante Alighieri. O rodném jazyce. Praha: Oikoymenh, 2004.
Dixon, R. The Rise and Fall of Languages. Cambridge: CUP, 1997.
Duranti, A. Linguistic Anthropology. Cambridge: CUP, 1997.
Duranti, A. (ed.) Linguistic Anthropology. A Reader. Oxford: Blackwell, 2001.
12 esejů o jazyce. Praha: Mladá fronta, 1970.
Eckertová, E. Kameny na prérii. Praha: NLN, 2004.
Eco, U. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha: NLN, 2001.
Eco, U. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004.
Eco, U. Mysl a smysl. Praha: Moravia Press, 2000.
Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.
Eriksen, T. H. Antropologie multikulturních společností. Praha: Triton, 2007.
Eriksen, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008.
Erhart, A. Úvod do jazykovědy. Praha: SPN, 1962.
Fairclough, N. Language and Power. London: Longman, 1989.
Fairclough, N. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992.
Fidelius, P. Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 2002.
Flusser, V. Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda, 2005.
Foley, W. Anthropological Linguistics. Oxford: Blackwell, 1997.
Foucault, M. L’Ordre du Discours. Paris: Gallimard, 1971.
Foucault, M. Slova a věci. Brno: Computer Press, 2007.
Fowler, R. Linguistic Criticism. Oxford: OUP, 1986.
Fukuyama, F. Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publisher, 2002.
Geertz, C. Interpretace kultur. Vybrané eseje. Praha: SLON, 2000.
Giglioli, P. (ed.) Language and Social Context. Harmondsworth: Penguin, 1972.
Gordon, R. G., Jr. (ed.) Ethnologue: Languages of the World. Dallas: SIL, 2005.
Gwyn, R. Communicating Health and Illness. London: SAGE, 2002.
Hagège, C. Člověk a řeč. Praha: Karolinum, 1998.
Halliday, M. A. K. Language as Social Semiotics. London: Arnold, 1978.
Havlík, V. (ed.) Mezi jazykem a vědomím. Praha: Filosofia, 1999.
Herder, J. G. Uměním k lidskosti. Praha: Oikoymenh, 2006.
Hladký, J., Chovanec, J. Úvod do studia anglického jazyka. Brno: MU, 1999.
Hockett, C. F. Man’s Place in Nature. New York: McGraw-Hill, 1973.
Hoffmannová, J. Stylistika a…Praha: Trizonia, 1997.
Hojda, J., Pokorný, J. Pomníky a zapomínky. Praha: Paseka, 1996.
Hubáček, J. et al. Čeština pro učitele. Opava: Optys, 1996.
Hubinger, V. et al. Národy celého světa. Praha: Mladá fronta, 1985.
Huntington, S. P. Střet civilizací. Praha: Rybka Publisher, 2001.
Hymes, D. H. Foundations in Sociolinguistics. Philadelphia: UPP, 1974.
Gadamer, H. G. Člověk a řeč. Praha: Oikoymenh, 1999.
Grepl, M., Hladká, Z. et al. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995.
Chomsky, N. Language and Mind. New York: Harcourt, 1968.
Jakobson, R., Halle, M. Fundamentals of Language. The Hague: Mouton, 1956.
Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1997.
Kramsch, C. Language and Culture. Oxford: OUP, 1998.
Krause, A. The Tlingit Indians. Seattle: UWP, 1956.
Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988.
Labov, W. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: UPP, 1972.
Lakoff, G. Ženy, oheň a nebezpečné věci.Praha: Triáda, 2006.
Lakoff, G., Johnson, M. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.
Leakey, R. Původ lidstva. Bratislava: Archa, 1996.
Leech, G. N. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983.
Levinson, S. C. Pragmatics. Cambridge: CUP, 1983.
Lévi-Strauss, C. Myšlení přírodních národů. Praha: Dauphin, 1996.
Lévi-Strauss, C. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis, 1999.
Lévi-Strauss, C. Strukturální antropologie. Praha: Argo, 2006.
Lévi-Strauss, C. Strukturální antropologie – dvě. Praha: Argo, 2007.
Lotko, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 2003.
Machovec, M. Indoevropané v pravlasti. Praha: Akropolis, 2000.
Malá, L. et al. Po stopách vývoje člověka. Praha: Orbis, 1956.
Malinowski, B. Argonauts of the Western Pacific. New York: Dutton, 1922.
Malotki, E. Hopi Time. Berlin: Mouton, 1983.
Mistrík, J. Jazyk a reč. Bratislava: Mladé letá, 1999.
Morávek, M. Lidská řeč. Praha: Orbis, 1969.
Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON, 2001.
Müllerová, O. Mluvená čeština v autentických textech. Jinočany: H&H, 1999.
Nebeská, I. Úvod do psycholingvistiky. Jinočany: H&H, 1992.
Neihardt, J. G. Mluví Černý jelen. Praha: Hynek, 1998.
Němec, I. et al. Dědictví řeči. Praha: Panorama, 1986.
Nettle, D., Romaine, S. Vanishing Voices. Oxford: OUP, 2000.
Nevřala, J. Sociální antropologie pro studenty sociální práce. Ostrava: OU, 2007.
Ostler, N. Říše slova. Praha: BB/art, 2007.
Palková, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994.
Pellerey, R. Le lingue perfette nel sedilo dell’utopia. Roma: Laterna, 1992.
Peregrin, J. Filosofie a jazyk. Praha: Triton, 2003.
Petrucijová, J. Multikulturalismus jako komunikační problém. Ostrava: OU, 2005.
Pinker, S. Slova a pravidla. Praha: Academia, 2008.
Průcha, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, 2000.
Romaine, S. Language in Society. Oxford: OUP, 2001.
Roubíček, V. Úvod do demografie. Praha: Codex Bohemia, 1997.
Rozhovory s českými lingvisty I. Praha: Dauphin, 2007.
Ruhlen, M. The Origin of Language. New York: Wiley 1996.
Salzmann, Z. Jazyk, kultura a společnost. Praha: ÚEF AVČR, 1996.
Sapir, E. Language. New York: Harcourt, 1923.
Sapir, E. Selected Writings of Edward Sapir. UCP, 1949.
Saussure, F. de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1996.
Searle, J. R. Speech Acts. Cambridge: CUP, 1969.
Siwek, T., Kaňok, J. Vědomí slezské identity v mentální mapě. Ostrava: OU, 2000.
Skalička, V. Souborné dílo II. Praha: Karolinum, 2004.
Skutnabb-Kangas, T. Bilingualism or Not. Clevedon: Multilingual Matters, 1984.
Sokol, J. Filosofická antropologie. Praha: Portál, 2002.
Sontagová, S. Nemoc jako metafora. Praha: Mladá fronta, 1997.
Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004.
Soukup, V. (ed.) Sociální a kulturní antropologie. Praha: SLON, 2000.
Soukup, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000.
Sovák, M. Logopedie. Praha: SPN, 1978.
Spolsky, B. Sociolinguistics. Oxford: OUP, 2003.
Steiner, G. After Babel. Oxford: Oxford University Press, 1992.
Störig, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1996.
Swift, J. Gulliverovy cesty. Praha: Albatros, 1985.
Šatava, L. Jazyk a identita etnických menšin. Praha: Cargo, 2001.
Šatava, L. Národnostní menšiny v Evropě. Praha: Ivo Železný, 1994.
Tannen, D. Conversational Styles. Norwood: Ablex, 1984.
Tannen, D. You Just Don’t Understand. New York: Morrow, 1990.
Tomeš, J. et al. Konflikt světů a svět konfliktů. Praha: P3K, 2007.
Urbanová, L. Úvod do anglické stylistiky. Brno: Barrister & Principal, 2002.
Vachek, J. Lingvistický slovník Pražské školy. Praha: Karolinum, 2005.
Vaňková, I. et al. Co na srdci, to na jazyku. Praha: Karolinum, 2005.
Vaňková, I. Nádoba plná řeči. Praha: Karolinum, 2007.
Vavroušek, P. O rekonstrukci praindoevropštiny. Praha: UK, 2007.
Večerka, R. et al. K pramenům slov. Praha: NLN, 2006.
Velký sociologický slovník. Praha: Academia, 1996.
Vrhel, F. Základy etnolingvistiky. Praha: SPN, 1981.
Vybíral, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003.
Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
Whorf, B. L. Language, Thought, and Reality. New York: TP, 1956.
Wierzbicka, A. Cross-Cultural Pragmatics. Berlin: Mouton de Gruyterm, 1991.
Wittgenstein, L. Filosofická zkoumání. Praha: AV ČR, 1993.
Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 1993.
Wolf, J. Abeceda národů. Praha: Horizont, 1984.
Wolf, J. Antropologie pro každý den. Praha: ARSCI, 2004.
Wolf, J. Člověk a jeho svět. Praha: Karolinum, 1999.
Wolf, J. Lidé pěti světadílů. Praha: Práce, 1979.
Yule, G. Pragmatics. Oxford: OUP, 2000.