Úvod do studia gótštiny

Místo vydání:

Rok vydání:

ISBN/ISSN: 
978-80-7368-482-2 (vyhledej v knihovnách)

Typ publikace:

Jazyk:

Abstrakt: 

Učební text uvádí studenty anglistiky a germanistiky, případně jiných filologických oborů, do širšího kontextu germánské jazykovědy. Čtenář je systematickým způsobem seznámen s jazykem Gótů, který je pro pochopení lingvistických souvislostí germánského jazykového prostoru nezbytný. Studijní materiál je rozdělen do jedenácti kapitol, z nichž se velká část věnuje popisu fonologického, morfologického, syntaktického a lexikálního plánu gótštiny. Pozornosti neujdou ani dva základní ortografické systémy gótského jazyka: gótské runové písmo a gótská abeceda. Součástí učebnice jsou také pasáže pojednávající o externí historii jazyka a o krymské gótštině. Vše je završeno ukázkami gótských textů, doprovodnou obrazovou přílohou a gótsko-českým glosářem.

Bibliografie: 

Bahr, E.: Dějiny německé literatury I. Praha: Karolinum, 2005.
Bednaříková, J. Stěhování národů. Praha: Vyšehrad, 2003.
Bennett, W. H.: An Introduction to the Gothic Language. New York: MLA, 1981.
Berkov, V. P.: Současné germánské jazyky. Praha: Karolinum, 2002.
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: ČBS, 1996.
Bičovský, J.: Úvod do vývoje keltských jazyků. Praha: FF UK, 2005.
Binnig, W: Gotisches Elementarbuch. Berlin: Walter de Gruyter, 1999.
Boëthius, A. M. S.: Filosofie utěšitelka. Olomouc: Votobia, 1995.
Bradley, H.: The Goths. London: T. Fischer Unwin, 1888.
Čechová, V.: Langobardská Itálie v 7.-8. století. Ostrava: OU, 1996.
Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.
Čermák, J.: Béowulf. Praha: Torst, 2003.
Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.
Dante Alighieri: O rodném jazyce. Praha: OIKOYMENH, 2004.
Erhart, A.: Indoevropské jazyky. Praha: Academia, 1982.
Ferraresi, G.: Word Order and Phrase Structure in Gothic. Orbis Supplementa, 2005.
Hagége, C.: Člověk a řeč. Praha: Karolinum, 1998.
Heather, P.: Gótové. Praha: NLN, 2002.
Hladký, J., Růžička, M.: A Functional Onomatology of English. Brno: MU, 1998.
Hladký, J.: A Guide to Pre-Modern English. Brno: MU, 2003.
Hodkinson, P.: Goth: Identity, Style and Subculture. Oxford: Berg, 2002.
Kavka, S.: Past and Present of the English Language. Ostrava: OU, 2007.
King, B.: Runy. Olomouc: Votobia, 1996.
Klégr, A., Zima, P., et al.: Svět jazyků. Praha: Albatros, 1989.
Krause, W.: Handbuch des Gotischen. München: Beck, 1968.
Krupa, V., Genzor, J., Drozdík, L.: Jazyky sveta. Bratislava: Obzor, 1983.
Kudrna, J.: Dějiny středověké Francie. Brno: UJEP, 1974.
Lehár, J. a kol.: Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
Lehman, W. P.: A Gothic Etymological Dictionary. Leiden: E.J. Brill, 1986.
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 2003.
Machovec, M.: Indoevropané v pravlasti. Praha: AKROPOLIS, 2000.
Masařík, Z., Brom, V.: Historische Entwicklung des Deutschen. Brno: FF MU, 2005.
Mojdl, L.: Encyklopedie písem světa I. Praha: Libri, 2005.
Nielsen, H. F.: The Germanic Languages. Tuscaloosa: UAP, 1989.
Page, R. I.: Severské mýty. Praha: Levné knihy Kma, 2007.
Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994.
Price, G. et al.: Encyklopedie jazyků Evropy. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2002.
Prokosch, E.: A Comparative Germanic Grammar. Philadelphia: LSP, 1939.
Rauch, I.: The Gothic Language. New York: Peter Lang, 2003.
Renfrew, C.: Archeology and Language. Harmondsworth: Penguin, 1995.
Scardigli, P.: Die Goten. Sprache und Kultur. München: Beck, 1973.
Shippey, T. A.: The Road to Middle-Earth. London: G. Allen & Unwin, 1982.
Schlette, F.: Germáni. Mezi Thorsbergem a Ravennou. Praha: Orbis, 1977.
Skalička, V.: Souborné dílo I. Praha: Karolinum, 2004.
Skalička, V.: Souborné dílo II. Praha: Karolinum, 2004.
Skalička, V.: Souborné dílo III. Praha: Karolinum, 2006.
Snaedal, M. H.: A Concordance to Biblical Gothic. Reykjavik: UIP, 1998.
Spáčilová, L., Wolfová, M.: Germánská mytologie. Olomouc: Votobia,1996.
Stearns, M.: Crimean Gothic. Saratoga: Anma Libri, 1978.
Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1996.
Streitberg, W. A.: Gotisches Elementarbuch. Heidelberg: CWU, 1920.
Sturluson, S.: Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003.
Svoboda, A.: A Brief Survey of Gothic. Ostrava: Private edition, 1994.
Svoboda, A.: The Development of English. Prešov: PU, 2005.
Tacitus, P. C.: Agricola, Anály, Germánia, Historie. Bratislava 1980.
Tolkien, Ch.: The Saga of King Heidrek the Wise. London: TN & Sons Ltd, 1960.
Tolkien, J. R. R.: Netvoři a kritikové. Praha: Argo, 2006.
Todd, M.: Germáni. Praha: NLN, 1999.
Vachek, J.: Historický vývoj angličtiny. Praha: SPN, 1978.
Vašica, J.: Literární památky epochy velkomoravské. Praha: Vyšehrad, 1996.
Večerka, R. et al.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: NLN, 2006.
Vlčková, J.: Encyklopedie mytologie germánských národů. Praha: Libri, 2006.
Wolfram, H.: History of the Goths. Berkeley: UCP, 1990.
Wolters, R.: Římané v Germánii. Praha: Vyšehrad, 2002.
Wright, J.: Grammar of the Gothic Language. Oxford: The Claredon Press, 1924.
Zatočil, L.: Staroseverská píseň o hunské bitvě a její vztah k Slezsku. Opava, 1946.
Zbavitel, D., Strnad, J.: Učebnice sanskrtu. Praha: Karolinum, 2006.