Zpívej mi stvoření!: inspirační zdroje peozie Anglosasů

Autoři:

Vydavatel:

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
141 - 148
ISBN/ISSN: 

Jazyk:

Kontakt: 
jan.cemak@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Z dávných básnických příběhů o slavných skutcích králů, zakladatelů říší, o střetech hrdinů s protivníky lidskými i nestvůrnými, o vnitřních svárech mezi hlasem krve a oddanosti srdce a bezpochyby i o původu takové poezie samé, již si Anglosasové přinesli z někdejších kontinentálních sídel a kterou v ústní tradici na nově dobytém území jistě dále rozvinuli, toho na stránky rukopisných kodexů, pořízených o déle než půltisíciletí později v západosaských klášterech, proniklo nejspíše žalostně málo. Základním důvodem, proč se dochovaná anglosaská poezie jeví moderní době v zásadě jako palimpsest, je přirozeně raný příchod křesťanství do anglosaské Anglie. Staré zpěvy, inspirované a tvarované předkřesťanským pojetím světa, jemným mnišským sítem na stránky pergamenu z principu nepronikly a zůstaly tak odsouzeny k pozvolnému zániku, jak je pro výtvory ústní slovesnosti příznačné. To málo z nich, co bylo písmem přece zachyceno a co lze přes druhotnou, avšak velmi homogenní vrstvu textů křesťanských dosud rozeznat, mluví sice působivou a naléhavou řeči dodnes, avšak už jen v nejasných věcných i duchovních souvislostech, o nichž se namnoze dá pouze spekulovat. Nejsilněji proto zaznívá ozvěna starých výtvorů orální poezie; v textech, jako jsou epos Beowulf či některé elegie, jejichž tvůrci vědomě pracuji se syntézou spirituálních a slovesných hodnot obou světů, pohanského a křesťanského. Odkud čerpá svou inspiraci ona pohodlně dostupná, svrchní vrstva staroanglické poezie, jak tato inspirace ovlivňuje volbu jejich témat i její poměr ke spodním slojím germánským, to pregnantně vystihuje příběh hned prvního jménem známého anglosaského básníka Cædmona, který působil v severoanglickém klášteře Streoneshealh (pozdějším jménem Whitby) za časů proslulé abatyše Hild (kolem 614-680).

Bibliografie: 

A/ Prameny
Bede’s Ecclesiastical History of the English People, ed. B. COLGRAVE a R.A.B. MYNORS, Oxford 1969.
Beowulf and The Fight at Finnsburg, ed. F. KLAEBER, Boston 19503.
Beowulf př. a kom. J. Čermak, Praha 2003.
Die Briefe des heiligen Bonifatius u n i Lullus, in: M. TANGL (ed.), Monumenta Germaniae Historka, Epistolae Selectae I, Berlin 1916.
Councils and Ecclesiastical Documents Relating to Great Britain and Ireland, sv. Ill, ed. A. W. HADDANaW. STUBBS, Oxford 1869-1871.
Cynewulf s Elene, ed. P. E. GRADONOVA, in: Exeter Medieval Texts and Studies, Exeter 1977.
Monumenta Germaniae Historica, Epistolae Carolini Avi 4.2, ed. E. DUMMLER, Berlin 1895.
B/ Sekundární literatura
CURTIUS, E. R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.
GREENFIELD, S. B„ CALDER, D. G., A New Critical History of Old English Literature.With a Survey of the Anglo-Latin Background by M. Lapidge, New York/Londýn 1986.
LAPIDGE, M„ BLAIRKEYNES , S. a SCRAGG, D. (edd.), Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, Oxford 1999.
MATHESIUS, V., Dějiny literatury anglické v hlavních jejich proudech a představitelích. Část první: doba anglosaská, Praha 1910.
MAYR-HARTING, H„ The Coming of Christianity to Anglo-Saxon England, Londýn 1972.
ROBERTS J „ KAY, Ch., GRUNDY, L. (edd.),^ Thesaurus of Old English I-II, in: Kings College London Medieval Studies XI, Londyn 1995.
ROBINSON, F. C., Beowulf and the Appositive Style, Knoxville 1985.
WHITELOCK, D., English Historical Documents c. 500-1042, Londýn/Oxford 19792.