13.7 Doplněk

13.7 Doplněk

Doplněk je rozvíjející větný člen, který rozvíjí zároveň přísudek a podmět nebo předmět. Vztahem k podmětu nebo k předmětu se podobá přívlastku, kdežto vztahem k přísudku se blíží příslovečnému určení. Od těchto větných členů se však odlišuje svou dvouvztažností, tj. tím, že se vztahuje k dvěma větným členům zároveň.
Po formální stránce se doplněk podobá jmenné části přísudku, neboť stejně jako jmenná část přísudku je nejčastěji realizován adjektivem nebo substantivem a stojí zpravidla v postavení postverbálním.
Subscribe to RSS - 13.7 Doplněk